Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-11
previous Lớp 3-10Lớp 3-12 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Bảo Khanh
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Bảo Khanh
2 - Nguyễn Quốc Dũng
3 - Lê Trung Tín
1 - Trương Văn Khải
2 - Lê Anh Tú
3 - Cung Hồng Tín
1 - Nguyễn Bảo Khanh
2 - Lê Trung Tín
3 - Phạm Anh Duy
TOÁNANH VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Phạm Hữu Tâm
2 - Nguyễn Thanh Phong
3 - Nguyễn Bảo Khanh
1 - Hoàng Văn Bảo
2 - Nguyễn Quốc Dũng
3 - Phạm Hữu Tâm
1 - Nguyễn Hải Bằng
2 - Nguyễn Bảo Khanh
3 - Nguyễn Quốc Dũng
SỬ ĐỊAHỘi HỌA - NHẠC
1 - Nguyễn Bảo Khanh
2 - Nguyễn Quốc Dũng
3 - Trịnh Đăng Khôi
1 - Phùng Ngọc Điền
2 - Lê Trung Tín
3 - Hoàng Văn Bảo
73-3-11
Hàng 5  
Trần Quang Minh, Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Công Lương, Lê Anh Tú, Trần Hữu Bích, Phạm Huy Thịnh, Phạm Hùng Lưu.
Hàng 4  
Lê Trung Hiếu, message Cung Hồng Tín, message Nguyễn Bảo Khanh, Phg. Nguyễn Điền, Nguyễn Quang Văn, message Lê Trí Tín, Nguyễn Đình Vinh.
Hàng 3  
Bùi Quang Trung, Đoàn Tất Độ, Phùng Văn Tuấn, message Lê Trung Tín, message Nguyễn Ngọc Minh, Đỗ M. Thông, Trịnh Phước Điền.
Hàng 2  
Võ Phạm Duy Anh, message Đinh Sơn Kiệt, Trịnh Văn Sơn, Tô Thanh Long, Bùi Thiếu Kỳ, message Trịnh Quốc Gia, Nguyễn Thanh Lộc.
Hàng 1  
message Lê Quang Dũng, Đinh Xuân Thuận, Lê Dân Hưng Việt, Trần Đức Huân, message Nguyễn Đình Huy, message Lâm Nhứt Cường, Nguyễn Quốc Tuấn.

Hàng 5  
message Nguyễn Văn Hoàng, Lê Minh Thanh Tân, Trương Đình Trác, Tiêu Minh Hùng, message Trần Xuân Hoàng, Ngô Cao Phong, message Phạm Công Hùng.
Hàng 4  
Lê Thạc Kỳ, Trương Quốc Dũng, message Trịnh Đăng Khôi, message Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Th. Hùng, message Trương Văn Khải, Mã Hoàng Vinh.
Hàng 3  
Nguyễn Bình Định, Bùi Tấn Quốc Trung, Phạm Anh Duy, message Hoàng Văn Bảo, Khưu Quốc Bình, Đỗ Quang Nhựt, Nguyễn Trinh Hùng.
Hàng 2  
Nguyễn Hải Bằng, Nguyễn Dương Quang, Lê Quốc Bảo, message Trần Xuân Huy, Nguyễn C. Hùng, message Phạm Phú Xuân, Nguyễn Quang Trình.
Hàng 1  
Phạm Anh Hải, message Bùi Duy Hạnh, Hoàng Khanh, Phạm H. Tâm, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hiếu Lộc, Ngô Hoàng Hải.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-10Lớp 3-12 next