Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11-B1
Lớp 11-B2 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂNQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Tường Thoại
2 - Nguyễn Ngọc Trung
3 - Ngô Kim Hùng
1 - Nguyễn Vương
2 - Nguyễn Hữu Hoàng
3 - Vũ Nam Biền
1 - Nguyễn Ngọc Trung
2 - Đỗ Duy Nam
3 - Hoàng Dũng
LÝ HÓAPHÁP VĂN (II)ANH VĂN (I)
1 - Nguyễn Tường Thoại
2 - Hoàng Mạnh Trí
3 - Nguyễn Ngọc Trung
1 - Vũ Nam Biền
2 - Nguyễn Tường Thoại
3 - Đỗ Duy Nam
1 - Nguyễn Đăng Huy
2 - Nguyễn Ngọc Trung
3 - Đỗ Duy Nam
TOÁN-HỌCSỬ ĐỊAVẠN VẬT
1 - Ngô Kim Hùng
2 - Nguyễn Hữu Hoàng
3 - Hoàng Dũng
1 - Nguyễn Chí Thanh
2 - Nguyễn Tường Thoại
3 - Mông Quốc Dũng
1 - Nguyễn Tường Thoại
2 - Nguyễn Ngọc Trung
3 - Đặng Ngọc Việt Cường
72-11-b1-ed
Hàng 5  
message Bế Tuấn Anh, message Lâm Trang Tuấn, Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Quang Minh, message Phạm Đỗ Thông, Nguyễn Đăng Huy, Ngô Xuân Huy, message Nguyễn Viết Thảo, Phạm Lê Minh, message Nguyễn Thanh Hiệp, message Nguyễn Văn Thuyết, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Thắng, message Trần Tiến Đức.
Hàng 4  
message Nguyễn Đình Chính, Phạm Ngọc Hoành, message Trương Như Tuấn, Ngô Kim Hùng, Đặng Ngọc Oanh, Trịnh Văn Phi, message Mai Võ Đại, Nguyễn Văn Trung, message Đỗ Châu Tuấn, message Trang Đông Thành, Hoàng Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Trương Vĩnh Đạt, message Phí Ngọc Thắng, message Nguyễn Thành Phương.
Hàng 3  
Nguyễn Hoàng, Đặng Đình Hồng, message Nguyễn Thế Lộc, message Hoàng Mạnh Đức, Nguyễn Ngọc Trung, message Đỗ Hữu Lộc, message Nguyễn Công Thành Đạt, message Đỗ Ngọc Nhạc, message Trần Văn Thanh, message Trần Anh Tuấn, message Hoàng Mạnh Trí, Lê Việt Lâm, message Đặng Ngọc Lạng, Trần Xuân Minh.
Hàng 2  
message Nguyễn Thắng, message Nguyễn Duy Nhân, Đỗ Trung Hiếu, message Nguyễn Hữu Hoàng, message Nguyễn Tường Thoại, message Nguyễn Chí Thanh, message Nguyễn Vương, Dương Ngọc Hiệp, Nguyễn Bá Hiệp Sơn, Hồng Quốc Dũng, message Đoàn Lê Viên, message Huỳnh Lâm Phú, message Lâm Văn Tỷ, Nguyễn Anh Tuấn, message Vũ Quốc Tuấn.
Hàng 1  
Đặng Ngọc Việt Cường, message Trần Trí Việt, Nguyễn Kim Toại, message Nguyễn Tấn Báu, message Nguyễn Tiến Thành, message Vũ Nam Biền, Phạm Ngọc Minh, message Đỗ Duy Nam, message Thái Thanh Châu, message Hồ Văn Hoài, Đoàn Văn Biển, message Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Hoàng Minh, message Hoàng Bảo Thịnh.

message Có tin nhắn

Lớp 11-B2 next