Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10-B4
previous Lớp 10-B3
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lê Tấn Lộc
2 - Nguyễn Dũng
3 - Nguyễn Gia Hào
1 - Mai Nam
2 - Phạm Đức Khởi
3 - Nguyễn Văn Thông
1 - Hà Thế Hạnh
2 - Lê Quang Diệu Thanh
3 - Nguyễn Hoàng Thái
PHÁP-VĂNANH VĂNHÓA HỌC
1 - Nguyễn Văn Dũng
2 - Uông Chánh Nghĩa
3 - Lê Tấn Lộc
1 - Mai Nam
2 - Nguyễn Đức Thịnh
3 - Trần Kim Khánh
1 - Lê Tấn Lộc
2 - Nguyễn Văn Dũng
3 - Nguyễn Văn Thông
VẬT LÝTOÁN-HỌCVẠN VẬT
1 - Dư Văn Khải
2 - Phạm Văn Tòng
3 - Trần Phú Hải
1 - Lê Tấn Lộc
2 - Phạm Đức Long
3 - Trần Hữu Minh
1 - Hoàng Chương
2 - Trần Phú Hải
3 - Nguyễn Văn Thông
SỬ ĐỊA
1 - Lư Quan Diệu Thanh
2 - Trần Quang Bính
3 - Mai Nam
72-10-b4-ed
Hàng 5  
message Chu Ngọc Lâm, Mai Nam, Huỳnh Tiến Dũng, Ngô Thành Nghĩa, Hồ Chí Hướng, Ngô Đăng Đàn, Nguyễn Văn Châu, Hoàng Quốc Dũng, Trần Phú Hải, Phạm Văn Minh, Trương Anh Tùng, Lý Thanh Hưng.
Hàng 4  
Phạm Quốc Trung, Phạm Đức Long, Trần Kim Khánh, Trịnh Đình Hưng, Đỗ Mạnh Huy, Lê Tấn Lộc, Nguyễn Văn Hồng, Phạm Đức Khởi, message Nguyễn Việt, Vũ Hoài Sơn, Trần Thanh Hà, Nguyễn Đạt Thắng, Lê Đình Thảo.
Hàng 3  
Dư Văn Khải, Hoàng Chương, Nguyễn Gia Hào, Trần Hữu Minh, Vũ Quốc Hiệp, Uông Chánh Nghĩa, Ngô Kim Lâm, Nguyễn Doãn Nông, Nguyễn Văn Hùng, message Nguyễn Hiền, Nguyễn Văn Thông, Hồ Sĩ Hùng, Nguyễn Hữu Sơn.
Hàng 2  
Vĩnh Tuấn, Võ Văn Liêm, Lê Quang Diêu Thanh, message Đỗ Hữu Phương, Nguyễn Thanh Sơn, Định Công Hiếu, Phạm Văn Tòng, message Dương Văn Nhiều, Phạm Văn Phụng, Hoàng Hưng Bình, Nguyễn Anh Tuấn, message Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Hoàng Thái.
Hàng 1  
Hồ Hữu Phước, Phạm Xuân Dũng, Hà Thế Hạnh, Tạ Anh Dũng, Trần Quang Bính, Hà Nhật Tân, Trần Quang Đạo, Quách Ngụy Cường, Đỗ Đình Trung, Nguyễn Thành Lộc, Nguyễn Xuân Dũng, Huỳnh Xuân Sơn, Nguyễn Đức Thịnh, Trần Dân.

message Có tin nhắn

previous Lớp 10-B3