Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-5
previous Lớp 4-4Lớp 4-6 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Thiên Hàm
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Đinh Song Huy
2 - Lâm Tấn Tài
3 - Vũ Hỷ
1 - Phan Ngọc Thành
2 - Nguyễn Thiên Hàm
3 - Nguyễn Quốc Dũng
1 - Nguyễn Thiên Hàm
2 - Cao Kinh Luân
3 - Phạm Duy Hưởng
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Lâm Tấn Tài
2 - Nguyễn Đinh Song Huy
3 - Lê Trung Đông
1 - Nguyễn Đinh Song Huy
2 - Cao Kinh Luân
3 - Lâm Tấn Tài
1 - Lý Hồng Đức
2 - Nguyễn Văn Tài
3 - Nguyễn Đinh Song Huy
HỘI-HỌA
1 - Vũ Hỷ
2 - Cổ Kim Báu
3 - Nguyễn Đinh Song Huy
72-4-5-ed
Hàng 5  
Trần Mộng Cường, Lê Quang Thái, Trương Văn Phú, Cổ Kim Báu, Cao Kinh Luân, Hồng Xuân Vũ, Võ Hùng Minh, Lê Khắc Quang, Nguyễn Quang Vinh, Trần Công Danh, Trần Văn Hoan, Nguyễn Thành Châu.
Hàng 4  
Lê Thanh Dũng, Nguyễn Ngọc Diệm, message Vĩnh Hoài, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thái Hòa, Mai Bá Hùng, Nguyễn Văn Tài, Lê Trung Đông, Nguyễn Đình Trung, Hoàng Trọng Dũng, Trần Chánh Vinh, Trịnh Hữu Huân, Vũ Văn Huy.
Hàng 3  
Trương Hữu Phúc, Trần Duy, Lê Thành Toàn, Phạm Duy Hưởng, Hoàng Tuấn Anh, message Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thụy Đức, Võ Phi Khanh, Nguyễn Vĩnh Tâm, Võ Phương Kiệt, message Nguyễn Hữu Khiêm Tín, Lý Hồng Đức.
Hàng 2  
Nguyên Minh Trung, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Như Phúc, message Cao Kinh Quốc, Đặng Chân Phương, Huỳnh Thanh Tuyền, message Nguyễn Thiện Hàm, Lai Ngọc Hưng, message Vũ Hỷ, Nguyễn Đình Cường, Phan Ngọc Thành, Nguyễn Đình Khuê, Trần Tích Đức.
Hàng 1  
message Đào Thanh Nghị, Nguyễn Đình Song Huy, Lai Ngọc Huy, Lâm Tấn Tài, Trần Duy Thái, message Tạ Quang Huy, message Lê Tuấn Khanh, message Hồ Thanh Hiếu, message Nguyễn Tường Vân, message Nguyễn Quốc Dũng, Trần Anh Minh, Nguyễn Ngọc Anh Quân.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-4Lớp 4-6 next