Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-11
previous Lớp 4-10Lớp 4-12 next
Ban khen danh dự
Đinh Tiến Dũng
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Đinh Tiến Dũng
2 - Hoàng Ngọc Đức
3 - Nguyễn Thanh Bình
1 - Hoàng Ngọc Đức
2 - Nguyễn Tiến Thắng
3 - Trần Mạnh Lộc
1 - Nguyễn Huỳnh Hữu Ân
2 - Lê Thành Trường Sơn
3 - Đinh Tiến Dũng
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Đinh Tiến Dũng
2 - Nguyễn Thanh Bình
3 - Hoàng Ngọc Đức
1 - Đinh Tiến Dũng
2 - Hàng Ngọc Đức
3 - Trần Mạnh Lộc
1 - Hoàng Ngọc Đức
2 - Nguyễn Thanh Bình
3 - Trần Mạnh Lộc
HỘI-HỌA
1 - Trịnh Quốc Tường
2 - Nguyễn Thanh Bình
3 - Phan Như Tuấn Anh
72-4-11-ed
Hàng 4  
Nguyễn Thanh Bình, Phạm Công Thanh, message Lê Mạnh Đức, Nguyễn Thành Vui, Lương Nhật Chương, Huỳnh Hồng Sơn, Lê Công Sáng, message Nguyễn Tường Giao, message Phùng Quốc Hưng, Vũ Văn Kim Phụng, message Võ Bá Thành.
Hàng 3  
Lê Thành Trường Sơn, Lê Quang Minh, Lê Hữu Hạnh, Phạm Hùng Tuấn, Phạm Thế Sơn, Mã Quang Hiệp, message Phạm Duy Khanh, Hoàng Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Hồng Tuấn, Vương Khánh Hiệp, Đoàn Hoàng Vũ.
Hàng 2  
Trần Mạnh Lộc, Dương Bá Tuấn, Võ Thanh Liêm, message Nguyễn Đình Tiến, message Huỳnh Tấn Đức, Trần Trung Nghĩa, Nguyễn Đắc Thắng, Phạm Tùng Thư, Nguyễn Đức Minh, message Vũ Anh Dũng.
Hàng 1  
Phan Như Tuấn Anh, Trác Anh Phi, Nguyễn Huỳnh Hữu Ân, Nguyễn Tiến Thắng, message Phạm Thành Vân, message Nguyễn Phước Hải, message Phạm Phú Hòa, Trịnh Quốc Tường, Hoàng Ngọc Đức, Đinh Tiến Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-10Lớp 4-12 next