Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-1
Lớp 7-2 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Sơn An
2 - Hoàng Đệ
3 - Đặng Mạnh Côn
1 - Hoàng Đệ
2 - Đặng Mạnh Côn
3 - Nguyễn Sơn An
1 - Nguyễn Sơn An
2 - Đặng Mạnh Côn
3 - Nguyễn Văn Trí Hùng
TOÁN-HỌCANH VĂNLÝ HÓA
1 - Nguyễn Sơn An
2 - Trần Bá Phước
3 - Đặng Mạnh Côn
1 - Đặng Mạnh Côn
2 - Nguyễn Sơn An
3 - Lê Thanh Hải
1 - Hoàng Đệ
2 - Đặng Mạnh Côn
3 - Nguyễn Sơn An
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Sơn An
2 - Đặng Mạnh Côn
3 - Trần Bá Phước
1 - Hoàng Đệ
2 - Trần Bá Phước
3 - Đặng Mạnh Côn
1 - Nguyễn Sơn An
2 - Đặng Mạnh Côn
3 - Nguyễn Đắc Lộc
72-7-1-ed
Hàng 5  
message Đặng Quốc Dân, message Phan Hùng Dân, message Hoàng Trung Sơn, message Nguyễn Quốc Bảo, message Lâm Thành Trí, message Lê Thanh Hải, message Đặng Mạnh Côn, Lý Văn Chính, message Lâm Ngọc Khánh, message Trần Quân Hiệp, message Văn Thế Thông.
Hàng 4  
message Nguyễn Xuân Sơn, message Nguyễn Thái Phước, message Lã Quang Hải, message Lê Anh Tuấn, Phạm Đại Lực, Nguyễn Thanh Tuấn, message Lâm Thiện Tín, message Nguyễn Trọng Hòa, message Nguyễn Sơn An, message Võ Tiến Dũng, message Trịnh Hổ Khanh, message Lê Thiện Linh.
Hàng 3  
message Đỗ Hữu Đức, message Nguyễn Thành Long, Trần Anh Tuấn, message Nguyễn Đắc Lộc, message Trần Huy Thanh, message Hoàng Kỹ Lạng, message Nguyễn Sơn Vũ, message Ngô Văn Vinh, message Cao Tấn Trung, message Nguyễn Chánh Huy, message Trần Bá Phước, Phạm Ngọc Vĩnh.
Hàng 2  
Nguyễn Ngọc Bình, message Phạm Quốc Đạo, message Nguyễn Văn Trí Hùng, message Lê Hữu Hiền, Phạm Trọng Đức, message Bùi Tấn Quốc Bắc, message Nguyễn Minh Trí, message Tạ Chiến Thắng, message Đinh Lê Dũng, Trần Lộc, message Trang Kim Khôi, message Lê Đăng Khoa.
Hàng 1  
Dương Trọng Lâm, message Phí Trọng Hữu, message Nguyễn Ngọc Hưng, message Nguyễn Chí Hưng, message Ngô Ngọc Minh, message Lê Cẩm Từ, message Hoàng Đệ, message Đặng Anh Tuấn, message Nguyễn Văn Khương, message Hoàng Trọng Tài, message Chung Văn Minh, message Lê Quan Phú.

message Có tin nhắn

Lớp 7-2 next