Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Seconde 1
Lớp Seconde 2 next
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Chí Trung
2 - Vũ Tiến Hỷ
3 - Trần Thanh Nhã
1 - Vũ Tiến Hỷ
2 - Nguyễn Phước Bảo Toàn
3 - Trần Nguyên Phúc
1 - Đặng Phi Hùng
2 - Vũ Tiến Hỷ
3 - Nguyễn Chí Trung
ANH VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Vũ Tiến Hỷ
2 - Nguyễn Chí Trung
3 - Nguyễn Tấn Tài
1 - Nguyễn Phước Bảo Toàn
2 - Trần Thanh Nhã
3 - Thái Công Minh
1 - Nguyễn Tấn Tài
2 - Trần Gia Hưng
3 - Thái Công Minh
LÝ HÓA
1 - Đặng Phi Hùng
2 - Trần Thanh Nhã
3 - Nguyễn Vạn Thọ
71-sec-1-ed
Hàng 5  
Phạm Văn Minh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Anh Dũng, Phạm Ngọc Thuần Sơn, Trần Văn Út, Hồ Thanh Nhã, Trần Đức Hiếu, Trần Hữu Nghĩa, Nguyễn Phước Bảo Toàn.
Hàng 4  
message Đào Hữu Giao, Nguyễn Công Hậu, Cao Gia Phước, Nguyễn Thanh Niến, Bùi Anh Tuấn, Trần Bá Vạn, Chung Quốc Kiệt, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thanh Nhã.
Hàng 3  
Nguyễn Minh Hải, Trần Nguyên Phúc, Trịnh Dân An, Lê Bá Quang, Trần Thành Tài, Nguyễn Văn Sứ, Dư Nhạc Phong, Đào Duy Hòa, Trần Gia Hưng, Ngô Quang Thình.
Hàng 2  
Đỗ Ngọc Quang, Nguyễn Văn Thọ, message Đào Thế Hùng, Phạm Phước Lộc, Thái Công Minh, Lê Đức Việt, Nguyễn Tuấn, Lưu Phụng Hoàng Minh, message Nguyễn Văn Mẫn, message Hồ Vĩnh Thanh.
Hàng 1  
Lương Minh Trí, Rolland Bouy, Dương Hùng Lý, Phạm Quý Trọng, Nguyễn Trí Trung, Nguyễn Hữu Cương, Trần Hữu Đạt, Vũ Tiến Hỷ, Lê Tiến Nam, Nguyễn Tấn Tài.

message Có tin nhắn

Lớp Seconde 2 next