Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-5
previous Lớp 5-4Lớp 5-6 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Quân
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝSINH NGUTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Ngọc Thanh Duy
2 - Nguyễn Quân
3 - Trần Anh Dũng
1 - Nguyễn Hữu Tuấn Anh
2 - Trần Hùng
3 - Nguyễn Quân
1 - Nguyễn Băng Phong
2 - Nguyễn Quân
3 - Nguyễn Ngọc Thanh Duy
THƯỜNG THỨCQUỐC-VĂNHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Hữu Tuấn Anh
2 - Hồ Tuấn Kiệt
3 - Võ Việt Nam
1 - Trần Hùng
2 - Nguyễn Quân
3 - Nguyễn Ngọc Thanh Duy
1 - Trần Minh Tâm
2 - Phan Thanh Thành
3 - Trần Văn Ngưu
71-5-5-ed
Hàng 5  
Lê Phương Lâm, Đỗ Hùng, message Trần Lê Cương, message Vũ Đình Bách, message Nguyễn Quân, Lưu Chí Thông, Nguyễn Phi Hùng, message Phùng Bá Hoàng, Lê Hùng Cường, message Trần Hữu Quí, Phan Thanh Thành, Nguyễn Hữu Tuấn Anh.
Hàng 4  
Nguyễn Đình Hưng, message Trần Vạng Trực, Trần Anh Dũng, message Trần Minh Tâm, message Hồ Tuấn Kiệt, message Lê Duy, Trần Gia Hưng, message Võ Việt Nam, message Nguyễn Hữu Thành, Hứa Học Tánh, Nguyễn Văn Minh, message Nguyễn Trọng Khang.
Hàng 3  
message Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thế Thịnh, Nguyễn Văn Lân, message Nguyễn Hữu Lộc, Châu Thanh Sơn, Lư Ứng Trung, Nguyễn Thế Huy, message Nguyễn Băng Phong, Đoàn Công Ấn, message Hồ Vũ Bình, message Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Tuấn Lang.
Hàng 2  
Huỳnh Phi Hùng, Trần Anh Tuấn, Cao Sĩ Tuấn, message Nguyễn Trung Hiếu, message Nguyễn Văn Ngà, Nguyễn Thượng Ánh, message Phạm Quang Đạt, Lý Văn Thanh, message Hồng Chi Lăng, message Đặng Văn Thông, message Nguyễn Ngọc Thanh Duy, Đoành Đình Hải.
Hàng 1  
Nguyễn Hữu Tùng, message Ngụy Ngọc Nhơn, Bùi Minh Khiêm, message Phan Tấn Cường, message Nguyễn Tiến Duy, message Nhan Hoàng Thái, message Lê Quang Quyền, Bùi Chí Hiếu, message Lê Mộng Chương, Nguyễn Duy Thảo, message Lê Chí Cơ, Trần Hùng, message Trần Văn Ngưu.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-4Lớp 5-6 next