Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Tư 1
Lớp Tư 2 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Huỳnh Hòa
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Lê Ngọc Phi
2 - Trần Văn Khoan
3 - Trần Minh Phương
1 - Đỗ Anh Tuấn
2 - Đinh Quang Trì
3 - Tô Quốc Bảo
1 - Nguyễn Huỳnh Hòa
2 - Lê Ngọc Phi
3 - Nguyễn Hữu Phúc
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Trần Văn Khoan
2 - Vũ Thành Công
3 - Trần Thanh Nhã
1 - Trần Minh Phương
2 - Nguyễn Hữu Phúc
3 - Nguyễn Văn Phước
1 - Chung Quang Lộc
2 - Trần Vinh Châu
3 - Châu Thanh Nam
PHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Huỳnh Hòa
2 - Trần Minh Phương
3 - Lê Ngọc Phi
68-69_tu-1-p1
Hàng 5  
Hồ Ngọc Châu Ẩn, Huỳnh Kim Phước, Trần Hữu Phú, Tô Quốc Bảo, Trịnh Hào Cang, Đinh Quang Trí.
Hàng 4  
Nguyễn Hữu Phúc, Trần Vinh Châu, Nguyễn Hữu Thiên, Châu Thanh Nam, Lê Cao Nam, message Tạ Hoàng Phi, message Bạch Trọng Hiếu, Đỗ Anh Tuấn, message Trần Minh Phương, message Lê Ngọc Phi, Lê Đắc Bang.
Hàng 3  
Nguyễn Hoàng Việt, Ngô Quốc Thông, message Vũ Quang Vinh, Võ Phước Hùng, Nghiêm Quốc Dũng, message Nguyễn Bá Hồng Sơn, Nguyễn Xuân Lộc, message Trần Văn Khoan, Trần Thanh Nhã, message Phạm Ngọc Khoa, message Chung Quang Lộc, Trần Mộng Cường.
Hàng 2  
message Nguyễn Huỳnh Hòa, Đinh Thế Hùng, Vương Khánh Hiệp, Trần Anh Tài, Lê Anh Triết Sinh, Phan Anh Tài, Nguyễn Đặng Vinh, Tạ Quốc Dũng, Bùi Quang Nghĩa, Trịnh Hữu Tuấn, Nguyễn Như Hải, Trương Tiến Dũng, Phạm Anh Lâm.
Hàng 1  
Nguyễn Quốc Khanh, Nguyễn Kinh Sửu, Nguyễn Văn Phước, Trần Nguyễn Ấn, message Trần Văn Thi, message Trần Quang Phúc, message Vũ Duy Trì, Huỳnh Anh Tuấn, message Huỳnh Quốc Dũng, Huỳnh Kim Lê, Nguyễn Hữu Hòa, message Vũ Thành Công, message Lý Phúc Hải, message Đặng Trần Nguyên.

message Có tin nhắn

Lớp Tư 2 next