Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Seconde C1
Lớp Seconde C2 next
Ban khen danh dự
Âu Thư Hương
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNANH VĂN
1 - Âu Thu Hương
2 - Lương Văn Tuấn
3 - Hoặc Cường
1 - Âu Thu Hương
2 - Huỳnh Quang Quyền
3 - Nguyễn Công Cẩn
1 - Âu Thu Hương
2 - Hoặc Cường
3 - Nguyễn Công Cẩn
TOÁN-HỌCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Âu Thu Hương
2 - Hoặc Cường
3 - Huỳnh Đức Hạnh
1 - Nghiêm Công Cẩn
2 - Phạm Thiên Niên
3 - Nguyễn Tiến Hàng
1 - Âu Thu Hương
2 - Phạm Thương Hiền
3 - Lâm Phương Tú
SỬ ĐỊAVẬT LÝ
1 - Âu Thu Hương
2 - Phạm Xuân An
3 - Trương Trọng Đạt
1 - Lương Văn Tuấn
2 - Nguyễn Mạnh Kiên
3 - Nghiêm Công Cẩn
Lớp Seconde C2 next