Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Premiere C
Lớp Premiere D next
Ban khen danh dự
Vũ Ngọc Việt
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNLÝ HÓA
1 - Vũ Ngọc Việt
2 - Mã Quang Chánh
3 - Trương Văn Minh
1 - Phạm Minh Đăng
2 - Nguyễn Trung Nghĩa
3 - Tống Tấn Chí
1 - Vũ Ngọc Việt
2 - Ngô Văn Đức
3 - Mã Quang Chánh
PHÁP-VĂNSỬ ĐỊAANH VĂN
1 - Bùi Tử Long
2 - Nguyễn Trung Nghĩa
3 - Trương Văn Minh
1 - Nguyễn Cát
2 - Yves Võ Văn
3 - Võ Di Sơn
1 - Bùi Tử Long
2 - Vũ Ngọc Việt
3 - Trương Văn Minh
TOÁN-HỌC
1 - Vũ Ngọc Việt
2 - Mã Quang Chánh
3 - Trương Văn Minh
68-69_prem-d-p1
Hàng 1  
Trương Văn Minh, Huỳnh Thiện Bạch, Nguyễn Cát, Phạm Ngọc Việt, Hàn Tuấn Khải, Yves Võ Văn, Nguyễn Trung Nghĩa, Nguyễn Văn Long, Trần Tử Thiên, Lê Cửu Long, message Bùi Tử Long, Vũ Ngọc Việt, Bùi Văn Ngưu, message Đinh Tấn Lộc, Nghiêm Xuân Thành, Tống Tấn Chí, Nguyễn Ngọc Đức, Ngô Văn Đức, Mã Quang Chánh, Võ Di Sơn, Lê Văn Tuấn, Trần Tất Hòa, Phạm Minh Đăng.

message Có tin nhắn

Lớp Premiere D next