Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhất 8
previous Lớp Nhất 7Lớp Nhất 9 next
Ban khen danh dự
Vũ Tiến Lợi
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Vũ Tiến Lợi
2 - Nguyễn Thế Cường
3 - Nguyễn Hoàng Việt
1 - Nguyễn Hoàng Việt
2 - Lê Phước An
3 - Vũ Tiến Lợi
1 - Vũ Tiến Lợi
2 - Lê Phước An
3 - Lê Quang Trung
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCTHƯỜNG-THỨC
1 - Vũ Tiến Lợi
2 - Nguyễn Thế Hùng
3 - Lê Quang Sơn
1 - Nguyễn Thế Cường
2 - Vũ Tiến Lợi
3 - Nguyễn Hoàng Việt
1 - Nguyễn Thế Cường
2 - Võ Hữu Bàng Trung
3 - Lê Quang Trung
HỘI-HỌA
1 - Lê Phước An
2 - Vũ Tiến Lợi
3 - Lê Quang Trung
tn_68-69_nhat-8-hdr
tn_68-69_nhat-8-p1
Hàng 5  
message Trần Chính Lý, Ngô Hữu Đức, Phan Đoàn Ngọc Lâm, message Trịnh Văn Thành.
Hàng 4  
message Ngô Trọng Quyền, message Vũ Đặng Phước, message Đặng Quốc Dò, Phan Đình Mỹ Kim, Nguyễn Văn Đức.
Hàng 3  
message Chu Mạnh Tiến, Nguyễn Hữu Kim, Vũ Tiến Lợi, Trần Tấn Lộc, Trần Thanh Tùng.
Hàng 2  
Nguyễn Văn Thái, message Đổ Đức Trung, Lê Vinh Hòa, message Phạm Hữu Tâm, Phạm Minh Trí.
Hàng 1  
message Nguyễn Bảo Thạch, message Đặng Đức Duy, Trần Hồng Tinh, Passed away Lê Quang Trung, Nguyễn Thế Hưng.

message Có tin nhắn

tn_68-69_nhat-8-p2
Hàng 5  
Nguyễn Hoàng Việt, Trần Quốc Bảo, message Võ Hữu Bàng Trung, Tăng Trọng Hiếu.
Hàng 4  
Đinh Quang Tân, Chương Công Hải Hà, message Ái Chương, Nguyễn Như Phương Dũng.
Hàng 3  
1Passed away Lê Quốc Bảo, An Quốc Thanh, message Hầu Thái Bình, message Nguyễn Thừa Hùng, message Nguyễn Công Trứ, message Nguyễn Mạnh Sa.
Hàng 2  
message Trần Quang Giàu, message Trần Quốc Toản, Nguyễn Bá Minh, message Trần Trọng Tiến, message Nguyễn Cao Nguyên, Nguyễn Hoàng Tuấn.
Hàng 1  
Hồng Ngọc Dũng, Lê Phước An, message Trần Minh Xuân, message Nguyễn Hoàng Hải, Lê Quang Sơn.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhất 7Lớp Nhất 9 next