Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhất 1
Lớp Nhất 2 next
Ban khen danh dự
Vũ Quốc Bảo
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Vũ Quốc Bảo
2 - Trần Kim Tiến
3 - Lý Siêu Phàm
1 - Lý Siêu Phàm
2 - Nguyễn Thái Sơn
3 - Vũ Mạnh Đức
     Trần Kim Tiến
1 - Vũ Mạnh Đức
2 - Đỗ Quang Hiển
3 - Trần Trọng Hiền
     Trương Công Hoà
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCTHƯỜNG-THỨC
1 - Vũ Quốc Bảo
2 - Nguyễn Thái Sơn
3 - Vũ Mạnh Đức
1 - Vũ Quốc Bảo
2 - Lý Siêu Phàm
3 - Nguyễn Thái Sơn
1 - Vũ Quốc Bảo
2 - Đỗ Quang Hiển
3 - Lý Siêu Phàm
HỘI-HỌA
1 - Vũ Quốc Bảo
2 - Nguyễn Phước Bữu Long
3 - Vương Hữu Nhơn
tn_68-69_nhat-1-hdr
tn_68-69_nhat-1-p1
Hàng 5  
message Vương Hữu Nhơn, message Trần Phương Bình, message Lý Siêu Phàm, Thái Quốc Cung, Nguyễn Lộc, Trần Ngọc Sơn, message Nguyễn Anh Tuấn.
Hàng 4  
Đoàn Việt Cương, message Hà Dương Quân, Nguyễn Phước Bữu Long, message Nguyễn Hoài Vu, Châu Hoàng Phương.
Hàng 3  
message Nguyễn Thái Sơn, Lê Hoàng Việt, message Trần Trọng Hiển, Trần Quang Rạng, Trần Ngọc Hảo.
Hàng 2  
message Trần Văn Châu, Ngô Ngọc Linh, Võ Thành Nhơn, Trần Phước Hùng, Dương Đình Dũng, Lương Ngọc Thành.
Hàng 1  
message Dương Quốc Chương, Lê Anh Tuấn, message Võ Thành Luân, message Trần Văn Khoa, message Trần Kim Tiến.

message Có tin nhắn

tn_68-69_nhat-1-p2
Hàng 5  
message Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Sử, Nguyễn Thế Tài, message Nguyễn Đức Hưng, message Vũ Mạnh Đức.
Hàng 4  
Trương Công Hòa, Tân Quang, Nguyễn Thuỷ Chung, message Vương Quốc Định, message Vũ Quốc Bảo.
Hàng 3  
Trần Tuấn Hùng, Nguyễn Anh Tùng, message Nguyễn Tư Bích, message Tôn Tiến Hỷ, Nguyễn Đăng Hoà.
Hàng 2  
message Bùi Đình Can, message Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thế Năng, Nguyễn Văn Phúc, message Đổ Quang Hiển.
Hàng 1  
message Phan Lạng Tương Như, message Diệp Quang Hải, Trần Hữu Lễ, Lâm Bảo Toàn, message Đổ Mạnh Hùng.

message Có tin nhắn

Lớp Nhất 2 next