Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 1
Lớp Đệ Thất 2 next
Ban khen danh dự
Trần Việt Long
KHẢO-HẠCHSINH NGUCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Việt Long
2 - Lê Huy Hoàng
3 - Lê Quang Trung (a)
1 - Nguyễn Sĩ Quí
2 - Lê Huy Hoàng
3 - Phạm Toàn Thắng
1 - Trần Việt Long
2 - Lê Quang Trung (a)
3 - Huỳnh Định Sơn
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Vũ Dương Huy
2 - Trần Việt Long
3 - Nguyễn Sĩ Quí
1 - Châu Thanh Lưu
2 - Huỳnh Định Sơn
3 - Lê Huy Hoàng
1 - Lê Huy Hoàng
2 - Vũ Dương Huy
3 - La Văn Đại
HỘI-HỌAVẠN VẬTLÝ HÓA
1 - Nguyễn Tôn Thịnh
2 - Châu Thanh Lưu
3 - Phan Đăng Khuê
1 - Châu Thanh Lưu
2 - Lê Quang Trung (a)
3 - Trần Việt Long
1 - Phan Đăng Khuê
2 - La Văn Đại
3 - Lê Quang Trung (a)
68-69_dethat-1-p1
Hàng 10  
Lê Đức Quang, Phan Đăng Khuê, Lý Trọng Hùng.

Hàng 9  
Lê Toàn Thắng, Bùi Mạnh Hùng, Lâm Quang Trung.
Hàng 8  
message Huỳnh Đình Sơn, Nguyễn Anh Tân, Nguyễn Công Minh.
Hàng 7  
Nguyễn Chí Minh Khôi, Lê Quang Trung, Lê Quang Trung.
Hàng 6  
Bùi Quang Hiệp, message Lê Huy Hoàng, Nguyễn Đăng Hùng.
Hàng 5  
Tôn Thất Quốc Anh, Trương Văn Thông, message Trần Văn Phước.
Hàng 4  
Nguyễn Sĩ Quý, Nguyễn Đại Sơn, message Châu Thanh Lưu.
Hàng 3  
Nguyễn Hoàng Mai, Trần Văn Hội, 6Passed away Bùi Mạnh Quỳnh.
Hàng 2  
Hoàng Bửu Tân, Lâm Quang Ánh, Ngô Thanh Minh.
Hàng 1  
Nguyễn Thế Tùng, message Hoàng Minh Thượng, Trần Minh Phước.

message Có tin nhắn

68-69_dethat-1-p2
Hàng 11  
Hồ Đình Cả, Nguyễn Văn Thắng.
Hàng 10  
message Nguyễn Châu, Đỗ Công Chánh, Từ Công Ánh.

Hàng 9  
message Nguyễn Công Trung, Nguyễn Thế Phùng, message Huỳnh Việt Dũng.
Hàng 8  
Nguyễn Hữu Phúc, Ôn Như Xuân, Trần Huy Bích.
Hàng 7  
Trần Khắc Nga, Lê Phượng Điền, message La Văn Đại.
Hàng 6  
Phạm Toàn Thắng, message Bạch Ngọc Bảo Quốc, Đỗ Ngọc Lâm.
Hàng 5  
Nguyễn Văn Trung, Trương Quang Trung, Trần Tiêu Hùng Minh.
Hàng 4  
message Nguyễn Thanh Nguyên, message Hồ Sĩ Hoàng, message Đỗ Kiến Phương.
Hàng 3  
Trần Việt Long, message Vũ Dương Huy, Phạm Văn Đông.
Hàng 2  
message Ngô Trọng Hùng, message Nguyễn Tôn Thịnh, message Vũ Thế Châu.
Hàng 1  
Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Minh Dũng, message Nguyễn Quang Triết.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Thất 2 next