Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Nhất B1
previous Lớp Đệ Nhất ALớp Đệ Nhất B2 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Hiếu Kỳ
KHẢO-HẠCHTOÁN-HỌCPHÁP-VĂN
1 - A. Adamsah
2 - Nguyễn Hiếu Kỳ
3 - Nguyễn Minh Thông
1 - Nguyễn Hiếu Kỳ
2 - Nguyễn Khắc Minh
3 - Đoàn Bảo Quấc
1 - Vĩnh Mẫn
2 - Nguyễn Hiếu Kỳ
3 - Nguyễn Hữu Đức
LÝ HÓAANH VĂNSỬ ĐỊA
1 - Lê Thanh Tùng
2 - Lâm Phi Hào
3 - Tôn Tiến Lộc
1 - Lâm Phi Hào
2 - A. Adamsah
3 - Lê Thanh Tùng
1 - Nguyễn Đức Hạnh
2 - Nguyễn Minh Thông
3 - Lê Thanh Tùng
TRIẾT HỌCVẠN VẬT
1 - Lê Thanh Tùng
2 - Ngô Tân Sơn
3 - Vĩng Mẫn
1 - Lý Ngọc Châu
2 - A. Adamsah
3 - Lê Thanh Tùng
68-69_denhat-b1-p1
Hàng 9  
Nguyễn Văn Nhiệm, Nguyễn Mạnh Thản, message Phạm Thành Linh, Hoàng Đắc Lương, Nguyễn Thanh Sơn, Tôn Thành Thảo, Trương Huy Chương, Tôn Thất Hiệp.
Hàng 8  
Trần Bá Nhẫn, Đào Mạnh Tuấn, Quách Thanh Vịnh, Trương Đắc Hiếu.
Hàng 7  
Ngô Vĩnh Lộc, message Mai Lâm Hoài Việt, Đoàn Bảo Quấc, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Kinh Quốc.
Hàng 6  
Nguyễn Nguyên Châu, Lê Thanh Tùng, Lâm Phi Hào, Nguyễn Vĩnh Duy.
Hàng 5  
Hồng Đắc Lợi, Ngô Tân Sơn, Nguyễn Hiếu Kỳ, Vĩnh Mẫn, Nguyễn Khương Long, Nguyễn Đức Hạnh.
Hàng 4  
Trần Minh Việt, Nguyễn Khương Minh, Nguyễn Minh Thông, message Hứa Uy Liệt.
Hàng 3  
Nguyễn Văn Trường, Trương Đắc Thắng, A. Adamsah, Phùng Văn Tráng, Cao Phương Thảo.
Hàng 2  
Lương Văn Tâm, Huỳnh Trung Trực, Nguyễn Xuân Thưởng, Đặng Trương Duệ.
Hàng 1  
Trần Thiết, message Lý Ngọc Châu, Lê Quang Cảnh, message Phạm Ngọc Điền, Tôn Tiến Lộc, Châu Kinh Luân, Châu Thanh Nguyên, Trương Công Thưởng.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Nhất ALớp Đệ Nhất B2 next