Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Đoàn Hùng Tâm (2)
previous Đoàn Hùng Tâm (1)Đoàn Hướng đạo (1) next
hung_tam1 hung_tam2

Muôn bộ mặt, vạn cõi lòng từ muôn phương khắp chốn. Luật tình thương đã kết nạp chúng tôi lại thành một khối để dìu nhau bước tiến sau lá cờ khải hoàn của Thủ Lãnh Hùng Dũng là Giê Su.

Trước cuộc đời cam go đầy thach đố, Hùng Tâm xin nguyện cải tiến bản thân hầu hữu ích trong gia đình, chốn học đường và trong lòng xã hội. Buồn vui có nhau, chia sẻ ngọt bùi... Ước sao nụ cười mãi nở trên môi của hơn 100 đoàn sinh gồm nhiệt tâm và dự bị chiến tâm trong đoàn Bảo Lộc Taberd.

hung_tam3
Đoàn Hùng Tâm (2)
previous Đoàn Hùng Tâm (1)Đoàn Hướng đạo (1) next