Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhất C
previous Lớp Nhất B
68-nhat-c-ed
Hàng 6  
Lê Tấn Thiện, Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Minh Luân, message Trần Quốc Toản, Nguyễn Vũ Dũng.
Hàng 5  
message Vũ Năng Hòa, message Nguyễn Mai Anh, Tôn Thất Quân, Nguyễn Đăng Hùng, Lưu Ngọc Quang, Nguyễn Văn Học, Phạm Bá Dũng.
Hàng 4  
message Phan Văn Thọ, Nguyễn Bảo Quốc, Trần Đình Hiệp, Lê Minh Thới, Đỗ Anh Tài, Lê Phương Điền, Đỗ Mạnh Hùng, message Ngô Kỳ Vinh.
Hàng 3  
Huỳnh Thiện Nhân, message Châu Thanh Lưu, Nguyễn Phi Long, message Phạm Xuân Giao, message Trần Ngọc Hiển, Nguyễn Thành Quốc, Bùi Minh Cương, message Trần Văn Phước.
Hàng 2  
message Đỗ Kiến Phương, message Vũ Lê Chương, Trần Hữu Tâm, Nguyễn Thanh Xuyên, Trần Văn Hợi, Nguyễn Đăng Dũng, Nguyễn Thành Ái, Hoàng Minh Đức, Nguyễn Thành Tuấn, message Lê Văn Chí.
Hàng 1  
Ngô Quang Trường, message Nguyễn Tôn Thịnh, message Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Đắc Thắng, message Vũ Dương Huy, Đặng Đình Tấn, message Trương Bá Tuấn, Trần Bá Sĩ, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhất B