Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 6
previous Lớp Đệ Thất 5
Ban khen danh dự
Nguyễn Hồng Phước
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Tấn Đạt
2 - Võ Minh Khương
3 - Đặng Khắc Hưng
1 - Nguyễn Hồng Phước
2 - Viên Thế Kiệt
3 - Trần Ngọc Dũng
1 - Trần Ngọc Dũng
2 - Nguyễn Hồng Phước
3 - Đặng Khắc Hưng
TOÁN-HỌCLÝ HÓAVẠN VẬT
1 - Đặng Khắc Hưng
2 - Nguyễn Đức Hải
3 - Đặng Mạnh Đức
1 - Đặng Khắc Hưng
2 - Võ Tuyết Hào
3 - Võ Minh Khương
1 - Nguyễn Quốc Huy
2 - Trần Đức Hải
3 - Viên Thế Kiệt
SỬ ĐỊAANH VĂNHỘI-HỌA
1 - Viên Thế Kiệt
2 - Võ Minh Khương
3 - Võ Tuyết Hào
1 - Võ Minh Khương
2 - Thái Hồng Quân
3 - Nguyễn Hồng Phước
1 - Phạm Văn Hoàng
2 - Trần Ngọc Dũng
3 - Nguyễn Quốc Huy
68-dethat-6-ed
Hàng 6  
Huỳnh Trọng Hiếu, Trần Ngọc Dũng, Thái Hồng Quân, Viên Thế Kiệt, Lương Trung Huấn, message Trần Minh.
Hàng 5  
Vũ Văn Trung, Võ Minh Khương, Đặng Mạnh Đức, Võ Tuyết Hào, message Phạm Văn Hoàng, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Đỗ Dũng.
Hàng 4  
Ngô Kỳ Thắng, Vũ Chính Đệm Trần Ngọc Thảo, Trương Vĩnh Phong, Trần Trọng An Quí, Lê Quang Mạnh, Nguyễn Hồng Phước, Đặng Khắc Hưng, Phạm Hữu Lành.
Hàng 3  
Hoàng Dân, Trần Hữu Hải, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thất Hiền, Nguyễn Minh Sang, Lý Thiên Thành, Dương Như Khánh, message Phạm Ngọc Hoàng, Nguyễn Mạnh Bắc, Nguyễn Trúc Khanh.
Hàng 2  
Đinh Thành Thiện, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Bá Tước, Phạm Thành Tâm, Võ Ngọc Sang, Trần Thái Phong, Kha Tư Trọng, Đoàn Văn Khải, Lê Như Huy, Trương Đức Hiệp, Nguyễn Văn Thư.
Hàng 1  
Lương Văn Lâm, Nguyễn Quốc Dũng, message Vũ Phùng Mỹ, Mai Hoàng Dũng, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Quốc Minh, Ma Hiếu Nghĩa, Phạm Văn Băng Linh, Nguyễn Minh Huấn, message Đặng Văn Cang, Lương Thái, Nguyễn Đức Trí.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Thất 5