Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Sciences Expérimentales
Ban khen danh dự
Lê Thiện Phước
KHẢO-HẠCHGIÁO LÝSỬ ĐỊA
1 - Lê Thiện Phước
2 - Lê Cang Đạm
3 - Hoàng Anh Kiệt
1 - Lê Cang Đạm
2 - Trần Ngưu Tử
3 - Lê Thiện Phước
1 - Lê Thiện Phước
2 - Lê Cang Đạm
3 - Aroulandom Ariel
TOÁNVẬT LÝVẠN VẬT
1 - Hoàng Anh Kiệt
2 - Đống Trung Lưu
3 - Lê Thiện Phước
1 - Lê Cang Đạm
2 - Tôn Tích Hoàng
3 - Lê Thiện Phước
1 - Lê Thiện Phước
2 - Nguyễn Lê Đức
3 - Lê Cang Đạm
QUỐC-VĂNTRIẾT HỌC
1 - Nguyễn Lê Đức
2 - Nguyễn Tấn Danh
3 - Đỗ Đình Lai
1 - Lê Thiện Phước
2 - Trần Ngưu Tử
3 - Hoàng Anh Kiệt
65-sc-ed
Hàng 4  
Ph. Duy Thanh, Lê C. Đạm, H. M. Hành, Nguyễn T. Danh, Nguyễn H. Hưng, Trần H. Đẩu, Nguyễn C. Minh, H. Đ. Dân.
Hàng 3  
Trần Văn Tấn, Đ. Ng. Đạo, Đ. T. Thu, G. T. Phang, Nguyễn Đ. Tuyền, Chu Văn Hải, Trần N. Báu.
Hàng 2  
Trần N. Tử, Võ T. Sơn, Aroulandom Ariel, Vũ M. Hùng, Tôn T. Hoàng, Lê Th. Hân, Tôn Ái Quốc, Nguyễn Đ. Trí.
Hàng 1  
Đỗ Đ. Lai, Hoàng Anh Kiệt, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn An, Lê Q. Năng, Lê Th. Phước, Nguyễn Lê Đức.