Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Première
Ban khen danh dự
Nguyễn Đình Lân
KHẢO-HẠCHGIÁO LÝPHÁP-VĂN
1 - Lê Văn Long
2 - Nguyễn Đình Lân
3 - Nguyễn Đình Phúc
1 - Trần Tương Tử
2 - Jean Yves Dubois
3 - Nguyễn Đình Lân
1 - Nguyễn Đình Lân
2 - Lê Văn Long
3 - Nguyễn Tân Xuân
TOÁNTHƯỜNG-THỨCSỬ ĐỊA
1 - Lê Văn Long
2 - Nguyễn Đình Lân
3 - Nguyễn Đình Phúc
1 - Lê Văn Long
2 - Nguyễn Đình Lân
3 - Nguyễn Tân Xuân
1 - Nguyễn Đình Lân
2 - Lê Văn Long
3 - Trần Tương Tử
QUỐC-VĂNANH VĂN
1 - Nguyễn Đình Lân
2 - Lê Văn Long
3 - Nguyễn Báu
1 - Nguyễn Đình Phúc
2 - Lê Văn Long
3 - Jean Yves Dubois
65-prem-ed
Hàng 6  
Trần Ngọc Giáp, Mai Công Thành, Huỳnh Hoàng Ngân, Châu Xuân, Vũ Thanh Liêm, Phạm Kim Chung, Hồ Bác Ái, Võ Bá Phước.
Hàng 5  
Vũ Huy Lộc, Trần Ngọc Tiến, Trần Tử Chí, Trần Tiến Tước, Nguyễn Phước Vọng, Yves Dubois, Ngô Quốc Đạt, Trịnh Quang Mẫn.
Hàng 4  
Nguyễn Đại Đán, Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Anh Tuấn, message Lê Văn Long, Lê Phú Túc, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Văn Thiện.
Hàng 3  
Châu Văn Khuyến, Trần Thiện Tính, Trần Hữu Đẩu, Trần Tương Tử, Võ Văn Trương, Lê Thành Tích, Nguyễn Thế Trí, Châu Văn Quân.
Hàng 2  
Nguyễn Thanh Truyền, Trần Quí Nghĩa, Nguyễn Báu, Nguyễn Tân Xuân, Trịnh Tấn Hiếu, Phạm Anh Dũng, Phạm Quang Minh, Tống Tấn Phúc.
Hàng 1  
Phạm Ngọc Lương, Nguyễn Đình Lân, Vũ Chí Thiện, Hứa Quốc Huy, Trương Cao Khánh, Mai Phát Minh, Đặng Ngọc Độ.

message Có tin nhắn