Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Seconde
Ban khen danh dự
Trương Vũ trung
KHẢO-HẠCHGIÁO LÝPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Hữu Quỳnh
2 - Trương Vũ Trng
3 - Châu Hoàng Tiểng
1 - Phạm Quang Bách
2 - Châu Hoàng Tiểng
3 - Hồ Vĩnh Hảo
1 - Nguyễn Hữu Quỳnh
2 - Lê Thượng Hiền
3 - Phạm Nguyên Lịch
TOÁNTHƯỜNG-THỨCSỬ ĐỊA
1 - Trương Vũ Trung
2 - Nguyễn Hữu Quỳnh
3 - Châu Hoàng Tiểng
1 - Trương Vũ Trung
2 - Nguyễn Hữu Quỳnh
3 - Châu Hoàng Tiểng
1 - Nguyễn Hữu Quỳnh
2 - Châu Hoàng Tiểng
3 - Huỳnh Khải Lượng
QUỐC-VĂNANH VĂN
1 - Hạng Văn Út Nhỏ
2 - Châu Hoàng Tiểng
3 - Trần Quang Viên
1 - Nguyễn Hữu Quỳnh
2 - Trương Vũ Trung
3 - Hạng Văn Út Nhỏ
65-sec-ed
Hàng 6  
message T. Ng. Khuê, message Fr. Rassou, message T. H. Phúc, message Nguyễn K. Trường, message H. K. Lượng, message L. T. Siêu, message M. Tâm, message Đỗ Kiên, message L. H. Trí, message Trần T. Nhân.
Hàng 5  
message Nguyễn T. Nghệ, message Ngô Sĩ Trường, message Hồ Văn Hảo, message Phan Huy Bách, message Nguyễn T. Sơn, message T. Vũ Trung, message H. C. Cảnh, message H. L. Thiện, message Nguyễn Văn Nam, message Nguyễn T. Hùng, message Võ Văn Be.
Hàng 4  
message Ch. H. Tiểng, message Đặng Kim Bình, message M. Văn Vĩnh, message Ph. Ng. Lịch, message Đ. Anh Dũng, message Lê Th. Hiền, message Nguyễn Văn Phú, message Võ Kim Hải, message V. Cường, message Ph. Văn Tòng.
Hàng 3  
message Nguyễn Đ. Thăng, message H. Văn Thọ, message Võ Công Minh, message P. Latieule, message Đỗ T. Hiếu, message T. C. Hùng, message T. Ng. Điệp, message Thái Văn Tường, message Nguyễn Văn Giàu, message Trần M. Hiệp.
Hàng 2  
message Nguyễn K. Y, message Trần Q. Viên, message Nguyễn Ng. Tùng, message Trần Đ. Chí, message Nguyễn Th. Bình, message Nguyễn Văn Túc, message Trần B. Hà, message Ph. Q. Bách, message Nguyễn T. Phước.
Hàng 1  
message Nguyễn M. Tuấn).

message Có tin nhắn