Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Ba
Ban khen danh dự
Nguyễn Thành Tâm
GIẤY KHENPHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHPHÁP-VĂN
1 - Lưu Ngọc Vinh.
2 - Trần Mạnh Dũng
3 - Quách Cẩm Hồng
4 - Phạm Hữu Nam
5 - Nguyễn Mạnh Cường
6 - Lê Hùng Thái
7 - Ngô Kỳ Tắng
8 - Nguễn Hữu Quới
9 - Hồ Ngọc Hùng
1 - Nguyễn Thanh Tâm
2 - Trần Mạnh Dũng
3 - Phạm Hữu Nam
1 - Nguyễn Xuân Dũng
2 - Nguyễn Thanh Sơn
3 - Quách Cẩm Hồng
SỬ ĐỊACÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Ngô Kỳ Thắng
2 - Quách Cẩm Hồng
3 - Lê Quang Diệu Thanh
1 - Nguyễn Đức Long
2 - Đỗ Như Hùng
3 - Trần Mạnh Dũng
1 - Nguyễn Đức Long
2 - Đinh Tuấn Phúc
3 - Trần Mạnh Dũng
TOÁN-HỌCTHƯỜNG-THỨC
1 - Nguyễn Hữu Quới
2 - Trần Mạnh Dũng
3 - Vũ Hồng Phương
1 - Trần Mạnh Dũng
2 - Phạm Hữu Nam
3 - Nguyễn Hữu Quới
65-ba-ed
Hàng 6  
B. Đ. Hòa, T. C. Thượng, N. T. Trung, Đ. C. Thiện, N. M. Thiện, N. H. Thái, H. Văn Tuấn, V. P. Đức, L. N. Vinh, L. H. Thái, Trần Hoài Vinh, message N. Dung.
Hàng 5  
N. T. Mẫn, Lương Trung Huấn, M. Văn Khương, N. M. Trương, P. B. Dũng, Trần M. Dũng, H. M. Quang, H. Q. Kông, Trần Văn Liêm, P. N. Hoàng, Nguyễn H. Cường, Nguyễn Th. Sơn.
Hàng 4  
N. K. Thắng, Trần T. Dũng, Nguyễn Tr. Thanh, message H. Dân, P. Th. Tùng, Trg. G. Khánh, H. M. Hùng, L. Th. Phước, Nguyễn Tr. Khanh, T. Đ. Khôi, G. M. Trung, Nguyễn M. Cường, Nguyễn Đ. Long.
Hàng 3  
Trần Văn Phước, K. T. Trọng, V. H. Sơn, Nguyễn Đ. Hòa, M. P. Khôi, P. Q. Trung, L. T. Đức, L. Q. D. Thanh, Nguyễn Đ. Dũng, Nguyễn H. Quới, Đ. K. Tấn, N. G. Đ. Trí, H. Trạch.
Hàng 2  
H. Anh Dũng, L. Văn Thái, Đ. K. Phương, Trần Đ. Hiệp, L. Q. Đức, Đ. Văn Khải, Nguyễn H. Phước, Đ. N. Hùng, H. K. Dũng, Nguyễn Th. Tâm, Vũ Ngọc Hồng Chí, message Quách Cẩm Hồng, N. X. Dũng.
Hàng 1  
N. Anh Tài, message Nguyễn Văn Đều, Nguyễn T. Đức, H. T. Phúc, V. H. Phương, Đ. T. Phúc, P. H. Nam, P. Đ. Long, Nguyễn Ng. Huy, H. Q. Hiến, Passed away Đặng Hùng, V. H. Dương.

message Có tin nhắn