Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Tư
Ban khen danh dự
Trần Cao Tùng
GIẤY KHENPHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Quang Minh
2 - Ngô Việt Cường
3 - Vũ Năng Hòa
4 - Trần Đình Hiệp
5 - Vũ Đức Bình
6 - Lê Quý Hùng
7 - Lý Trọng Hùng
8 - Nguyễn Bảo Trung
9 - Trần Hà
1 - Trần Cao Tùng
2 - Ngô Việt Cường
3 - Trần Đình Hiệp
1 - Lê Quý Hùng
2 - Bùi Công Nghị
3 - Nguyễn Chí Minh Khôi
PHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Bảo Trung
2 - Nguyễn Quang Minh
3 - Lý Trọng Hùng
1 - Vũ Năng Hòa
2 - Lý Trọng Hùng
3 - Nguyễn Châu
1 - Trần Cao Tùng
2 - Vũ Năng Hòa
3 - Phan Thái Huy
TOÁN-HỌCTHƯỜNG-THỨC
1 - Ngô Việt Cường
2 - Trần Cao Tùng
3 - Trần Hà
1 - Vũ Đức Bình
2 - Phạm Văn Xuân
3 - Nguyễn Văn Học
65-tu-ed
Hàng 6  
L. T. Thụy, Jean Tạ Dzi, Nguyễn Châu, Nguyễn Văn Phú, D. Văn Long, L. Tr. Hùng, H. Văn Linh, Ngô Q. Nguyên, L. Ph. Hùng, Nguyễn Văn Học, L. Ng. Quang.
Hàng 5  
T. B. Trọng, T. Q. Dũng, P. Th. Huy, T. H. Quỳnh, Bùi Công Nghị, message Vũ Năng Hòa, Nguyễn C. M. Khôi, Ph. G. Phương, L. T. Tân, T. C. Tùng, Nguyễn C. Sơn, Nguyễn N. Thạnh, Nguyễn Tr. Trực.
Hàng 4  
Nguyễn Th. Long, Ph. T. Đạt Hùng, Ph. Th. Hà, Nguyễn K. Vinh, H. Văn Dũng, message Đặng Vinh, Trần Hà, Nguyễn Tr. Thành, C. Đ. Bính, Ph. Đ. Ân, C. M. Tuấn, Ph. Kh. Hiếu.
Hàng 3  
Nguyễn Ch. Đạt, H. Anh Tuấn, L. L. Long, V. Th. Châu, Đặng Trần Anh, Nguyễn M. Thuận, Nguyễn K. Dũng, Nguyễn Đ. Hiệp, Trần C. H. Phong, Trần H. Tâm, Đ. Th. Phiệt, Nguyễn Q. Triết.
Hàng 2  
Q. Trung, H. Anh Kiệt, Ph. H. Thuận, Cao Q. Phú, Trần Anh Dũng, Nguyễn Tr. Tuấn, Ngô Văn Cường, Trần Tất Vĩnh, Ph. Văn Xuân, Nguyễn Tr. Tiến, Bùi Quang Hổ, message Sử Bảo Toàn, H. Văn Cơ.
Hàng 1  
Đ. Văn Hùng, Nguyễn B. Trung, L. Q. Hùng, Trần D. Tuấn, H. S. Hoàng, Trần Ng. Linh, L. Đ. Phong, Trần B. Tuấn, Nguyễn Đ. Khải, Nguyễn Đ. Thắng, Nguyễn Qu. Minh, Nguyễn C. Minh.

message Có tin nhắn