Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Tứ 1
Lớp Đệ Tứ 2 next
Ban khen danh dự
Huỳnh Đại Phước
PHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHQUỐC-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Lương Huỳnh Long
2 - Hoàng Minh Trí
3 - Huỳnh Đại Phước
1 - Nguyễn Hữu Nghiệp
2 - Huỳnh Đại Phước
3 - Hoàng Minh Trí
1 - Nguyễn Hữu Nghiệp
2 - Lương Huỳnh Long
3 - Huỳnh Đại Phước
TOÁN-HỌCTHƯỜNG-THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Phạm Văn Công
2 - Lương Huỳnh Long
3 - Lưu Thái Dũng
1 - Hoàng Minh Trí
2 - Nguyễn Lê Tiễn
3 - Trần Tuấn Anh
1 - Lương Huỳnh Long
2 - Nguyễn Hữu Nghiệp
3 - Hoàng Minh Trí
65-detu-1-ed
Hàng 6  
Tạ Đăng Việt, message Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Hữu Phước, Phạm Văn Công, Cao Hoàng Thọ, Trần Hữu Tạo, Lương Huỳnh Long, Võ Văn Hổ, Lưu Thái Dũng, Phạm Xuân Giang.
Hàng 5  
Trần Mạnh Tường, Thái Văn Danh, Phạm Minh Cảnh, Nguyễn Hữu Thực, Tạ Phước Tịnh, Nguyễn Bạch Đằng, Nguyễn Anh Tuấn, Dương Phùng Thiện, Phạm Thanh Liêm.
Hàng 4  
Nguyễn Văn Hinh, Nguyễn Tấn Lộc, Thái Tấn Nghĩa, Võ Thành Liêm, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Chí Hùng, Phan Thành Trung, Trần Tuấn Anh, Võ Anh Tú, Trương Vinh Tân.
Hàng 3  
Trần Thiện Tánh, Tống Văn Minh, Phạm Đức Chính, Trần Văn Lâm, Trần Bá Long, Vũ Ngọc Thái, Ngô Văn Thành, Nguyễn Lâm, Hồ Đình Huân, Tô Tuấn Lưu.
Hàng 2  
Lê Phú Lộc, Phùng Huy Hiền, Nguyễn Lê Tiến, Trương Ngọc Khôi, Nguyễn Chí Hiếu, Hoàng Minh Trí, Phạm Anh Quân, Phạm Trung Hiếu, Tạ Trần Dõng, Nhan Quang Thoại.
Hàng 1  
Phạm Xuân Kỳ, Nguyễn Hữu Việt Tuấn, Huỳnh Đại Phước, message Trần Hoàng Khanh, Nguyễn Thuận Tuấn, Trần Trọng Hùng, Nguyễn Hữu Nghiệp, Nguyễn Đăng Trang, Hoàng Anh Tuấn.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Tứ 2 next