Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 76
Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô
next Họp mặt Tất niên gia đình các Be Montréal, 14 tháng 1, 2012
tại nhà hàng Charme Cochinchine, Laval
    Mục lục     San Diego, 10 tháng 2, 2012
tat_nien_2012/tat_nien_2012_01.jpg
Hàng trước: Cô Trần Thị Thanh, Cô Lê Thị Như, Thầy Võ Văn Mậu, Thầy Nguyễn Ngọc Xương, Frère Tùng (Mai Thôn),
Thầy Hoàng Trọng Hùng, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Thầy Vương Quang Trí
Hàng sau: Cô Nguyễn Thị Lệ Mỹ, Thầy Lê Minh Ngữ, Thầy Đan Khắc Doãn, Thầy Nguyễn Kim Tiếng,
Thầy Trần Văn Hồng, Thầy Thành
tat_nien_2012/tat_nien_2012_02.jpg
Hàng trước: Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn, Võ Long Hải, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Quang Sơn, Huỳnh Ngọc Lâm, Tống Phước Vĩnh,
Nguyễn Hoàng Dũng, Lưu Thành Hiếu, Lý Văn Quới, Chu Mạnh Tuyến, La Thu Chinh,
Hàng sau: Võ Long Hải, Nguyễn Nam Tiến, Lê Việt Quang, Nguyễn Kiến Phong, Trần Hữu Trí, Phạm Đình Nguyên,
Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Kim Giao, Lê Đình Dũng, Tuấn, Vũ Văn Chính
tat_nien_2012/tat_nien_2012_03.jpg
Đỗ Bá Cảnh chúc mừng các Frère và Thầy Cô
tat_nien_2012/tat_nien_2012_04.jpg
Cô Trương Thị Nhạn Tình
tat_nien_2012/tat_nien_2012_11.jpg
tat_nien_2012/tat_nien_2012_12.jpg
tat_nien_2012/tat_nien_2012_13.jpg
tat_nien_2012/tat_nien_2012_15.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Thầy Nguyễn Ngọc Xương, Vương Quang Trí và Thầy Hoàng Trọng Hùng
tat_nien_2012/tat_nien_2012_16.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Thầy Nguyễn Ngọc Xương, Cựu SH Martial Lê Văn Trí, Lý Văn Quới, Vương Quang Trí và Thầy Hoàng Trọng Hùng
tat_nien_2012/tat_nien_2012_17.jpg
Nguyễn Thị Lệ Mỹ, Thầy Thành, Thầy Lâm Quang Trung, Đỗ Bá Cảnh, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Frère Tùng (Mai Thôn), Thầy ...
tat_nien_2012/tat_nien_2012_18.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Thầy Nguyễn Ngọc Xương, Đỗ Bá Cảnh, Vương Quang Trí và Thầy Hoàng Trọng Hùng
tat_nien_2012/tat_nien_2012_19.jpg
Thầy Thành, Thầy Lâm Quang Trung, Thầy Trần Văn Hồng, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Frère Tùng (Mai Thôn), Thầy Đan Khắc Doãn
tat_nien_2012/tat_nien_2012_20.jpg
Thầy Thành và Thầy Nguyễn Kim Tiếng
tat_nien_2012/tat_nien_2012_21.jpg
Hoàng Vĩnh Chúc, Thầy Trần Văn Hồng, Chu Mạnh Tuyến
tat_nien_2012/tat_nien_2012_22.jpg
tat_nien_2012/tat_nien_2012_23.jpg
tat_nien_2012/tat_nien_2012_25.jpg
Nguyễn Quang Sơn, Thầy Trần Văn Hồng, Lê Việt QuangChu Mạnh Tuyến
tat_nien_2012/tat_nien_2012_26.jpg
Đỗ Bá Cảnh, Cô Lê Thị Như, Lê Việt Quang và Bu, Phạm Đình Nguyên và Bu, Lý Văn Quới và Bu, Nguyễn Hữu Tường