Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 76
Sàigòn, 19 tháng 9 năm 2010
Tứ Đại Nhân về VN
next Montréal, 11 tháng 9, năm 2010     Mục lục     Cali, 3 tháng 10 năm 2010
reunion/sg_19092010_01.jpg
Nguyễn Văn Em, Nguyễn Kiến Phong, Nguyễn Hữu Tường, Lâm Quốc Tiến
reunion/sg_19092010_02.jpg
Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/sg_19092010_03.jpg
Thầy Lê Minh Ngữ, ..., Nguyễn Văn Em, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Trịnh Lương,
Thầy Võ Văn Mậu, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/sg_19092010_04.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Hữu Đức, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/sg_19092010_05.jpg
Thầy Lê Minh Ngữ, Phạm Đình Nguyên, Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Văn Em
reunion/sg_19092010_12.jpg
Nguyễn Trịnh Lương, Thầy Lê Minh Ngữ, Huỳnh Ngọc Lâm
reunion/sg_19092010_13.jpg
Lâm Quốc Tiến, ..., La Thu Chinh
reunion/sg_19092010_14.jpg
Nguyễn Văn Em, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Ngô Hùng,
Thầy Võ Văn Mậu, Lê Như Quốc Khánh, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại
reunion/sg_19092010_15.jpg
Lê Đình Dũng, Huỳnh Ngọc Lâm, Vũ Văn Chính, Nguyễn Hữu Đức, Lâm Quốc Tiến,
Nguyễn Văn Em, Thầy Lê Minh Ngữ, Nguyễn Trịnh Lương, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại,
Hoàng Vĩnh Chúc, Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Anh Tuấn, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, La Thu Chinh,
Nguyễn Kiến Phong, Nguyễn Kim Giao, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn
reunion/sg_19092010_18.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Hữu Tường, Lê Đình Dũng, Huỳnh Ngọc Lâm, Vũ Văn Chính,
Nguyễn Hữu Đức, Lâm Quốc Tiến, Nguyễn Văn Em, Thầy Lê Minh Ngữ, Nguyễn Trịnh Lương,
Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Hoàng Vĩnh Chúc,Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Anh Tuấn , Nguyễn Kim Giao,
Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Kiến Phong,Nguyễn Ngô Hùng, La Thu Chinh, Lý Minh Sơn
reunion/sg_19092010_20.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Văn Em, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/sg_19092010_21.jpg
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Huy, Phạm Đình Nguyên, ...,
Nguyễn Hữu Đức, La Thu Chinh, Hoàng Vĩnh Chúc
reunion/sg_19092010_24.jpg
Hoàng Vĩnh Chúc, Lê Đình Dũng, La Thu Chinh, Lý Minh Sơn,
Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Quốc Huy,Thầy Võ Văn Mậu
reunion/sg_19092010_25.jpg
Lê Đình Dũng, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Hữu Tường, Đỗ Bá Cảnh
reunion/sg_19092010_26.jpg
Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Hoàng Dũng, Thầy Lê Minh Ngữ, Vũ Văn Chính, Nguyễn Văn Em
reunion/sg_19092010_27.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Vũ Văn Chính, Nguyễn Hoàng Dũng,
Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Lý Minh Sơn
reunion/sg_19092010_28.jpg
Lý Văn Quới, Nguyễn Hữu Tường, Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Anh Tuấn,
Lê Như Quốc Khánh, Vũ Văn Chính, Nguyễn Trịnh Lương
reunion/sg_19092010_30.jpg
Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới, Nguyễn Kim Giao
Nghệ sĩ đầu bạc (bạc đầu ?) với cây đàn
reunion/sg_19092010_33.jpg
Nguyễn Anh Tuấn, Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Trịnh Lương, Nguyễn Quốc Huy, Thầy Võ Văn Mậu,
Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Lý Minh Sơn, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Ngô Hùng,
Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Kiến Phong, Lâm Quốc Tiến