Taberd.org Taberd.org
intro 
Ý kiến về dự án


Nhóm Điều Hành dự án đã nhận được một số góp ý từ các bạn thu thập qua bản tham khảo ẩn danh của dự án về việc thực hiện dự án. Chúng tôi xin cám ơn về các góp ý, khen ngợi và động viên của các bạn.

Dưới đây là một số ý kiến và phần trả lời của Nhóm Điều Hành.

Ý kiến:Chúng ta có thể tổ chức một ngày hội ngộ trong tương lai?
Trả lời:Nếu tổ chức một cuộc hội ngộ cho một nhóm nhỏ thì có thể được nhưng tổ chức qui mô thì chúng ta chưa có điều kiện về nhân sự và tài chánh.
Ý kiến:Cần có báo cáo thường xuyên về dự án.
Trả lời:Dự án đã có chi tiết về các công tác trong suốt thời gian thực hiện.
Ý kiến:Cần có thông báo trên báo chí.
Trả lời:Dự án chỉ thực hiện trong thời gian rất ngắn và có ngân sách nhỏ, do đó thông báo qua báo chí sẽ không có hiệu quả.
Ý kiến:Cần có kế hoạch giới thiệu từ 3 đến 6 tháng trước khi thi hành và cần lập quỹ dự phòng.
Trả lời:Dự án chỉ thực hiện trong hơn 2 tháng và cần hoàn tất trước ngày Lasan Hội Ngộ, nên khó có thể làm khác hơn được.
Ý kiến:Cần lập ra ủy ban kế hoạch và ủy ban thực hiện có mặt tất cả các promos
Trả lời:Dự án có qui mô nhỏ và ngắn hạn nên không cần có ban tổ chức quá lớn. Còn việc hợp tác với các promos khác, đó là việc chúng ta vẫn làm thường xuyên nhưng hiệu quả còn chưa cao.
Ý kiến:Chúng ta nên làm độc lập với ngày Lasan Hội Ngộ
Trả lời:Điều này không khả thi trong điều kiện hiện tại (nhân sự, ngân sách, khả năng tổ chức, v.v.)
Ý kiến:Đặc san "Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô" sẽ không còn thích hợp trong tương lai.
Trả lời:Đây là cố gắng rất đáng kể của Nhóm Điều Hành trong điều kiện hạn chế về thời gian và ngân sách. Đặc san chỉ phát hành trong ngày Lasan Hội Ngộ như là một món quà tinh thần từ các học trò cũ đến Thầy Cô và Nhóm Điều Hành không có kế hoạch phát hành thường xuyên.