Quỹ Tương Trợ
vote
Phương thức tổ chức bầu cử / Trưng cầu ý kiến

Để các cuộc bầu cử và trưng cầu ý kiến của Quỹ Tương Trợ Taberd 76 (QTT TB76) đạt kết quả trung thực và đáng tin cậy, nhóm điều hành Taberd.org hổ trợ cho việc tổ chức các cuộc bầu cử theo các nguyên tắc và phương thức sau:

Nguyên tắc

 • Mổi bạn một phiếu: tất cả các bạn có tên và e-mail trong danh sách Taberd 76 tại thời điểm bầu cử đều được một phiếu bầu. Tất cả phiếu bầu đều có giá trị như nhau và chỉ sử dụng được một lần trong thời gian bầu cử.
 • Bỏ phiếu kín: nội dung các phiếu bầu đều được bảo đảm bí mật và chỉ có người bỏ phiếu biết được nội dung phiếu bầu của mình. Nhóm kiểm phiếu chỉ được xem nội dung phiếu đã bầu nhưng không thể biết được người đã bầu.
 • Tự kiểm tra kết quả: kết quả của các cuộc bỏ phiếu chỉ được công bố ngay sau khi cuộc bầu cử đã chấm dứt và các bạn đã bỏ phiếu có thể tự kiểm tra phiếu của mình đã bầu.

Cách thức tiến hành

 • Mổi bạn Taberđ 76 sẽ nhận được một e-mail với mã số phiếu bầu (6-8 ký tự):
  • Mã số không trùng hợp trong tất cả các kỳ bầu cử.
  • Mã số được dùng để bỏ phiếu và kiểm tra kết quả.
  • Mã số hoàn toàn độc lập: tất cả các bạn, kể cả nhóm điều hành đêu không thể tìm được mã số thuộc về ai.
  • Mã số chỉ có giá trị trong thời gian bầu cử.
  • Mã số chỉ sử dụng được một lần mà thôi
 • Sau khi cuộc bầu cử đã chấm dứt, tất cả phiếu bầu sẽ được đưa ra cùng với mã số và thời điểm bỏ phiếu để giúp cho người đã bầu biết là phiếu của mình đã tính vào kết quả.
 • Sau khi mã số phiếu đã được phát hành, nhóm điều hành sẽ không giải quyết các khiếu nại về mất mã số phiếu bầu vì không có nguồn gốc để truy tìm.