Quỹ Tương Trợ
Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2011-2012

Cùng toàn thể các bạn Taberd76, các thành viên nòng cốt của nhiệm kỳ đầu đã đồng ý tiếp tục hợp tác và làm việc trong Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2012.

Sau đây là danh sách các thành viên BĐH QTTT76 nhiệm kỳ 2012.


Thay mặt BĐH QTTT76
Đinh Trọng Tín