Quỹ Tương Trợ
Điều lệ - Phụ lục A

PHỤ LỤC A

(Mẫu biên bản giao nhận)

QUỸ TƯƠNG TRỢ TABERD 76

Biên bản giao nhận

Bên Giao

Đại diện Quỹ Tương Trợ Taberd 76: ……………………………………………

Khu vực: ……………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

Bên Nhận

Tên họ: ……………………………………………

Nơi cư ngụ: …………………………………………………………………………………

Cùng làm biên bản này để chứng nhận việc giao nhận đã hoàn tất.

Bên giao ký tên:
Ngày …… tháng …… năm 20…

Bên nhận ký tên:
Ngày …… tháng …… năm 20…