Quỹ Tương Trợ
Điều lệ - Phụ lục C

PHỤ LỤC C

(Giải thích về các phương cách biểu quyết)

Có hai cách biểu quyết :

-Biểu quyết KÍN nghĩa là không ai biết rõ chi tiết ai bỏ phiếu thuận, ai bỏ phiếu chống. Sau đó kết quả công bố trên Taberd.org chỉ là những con số thuận / chống. Cách biểu quyết này được áp dụng khi có vấn đề tế nhị. Cách biểu quyết này được áp dụng cho :

-Bầu trưởng Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 (Điều 3.3.1) : chỉ gởi về cho Admin Taberd.org

-Biểu quyết các dự án chi (Điều 5.1.2) : chỉ gởi về cho Trưởng Ban Điều Hành và Kiểm Soát Viên Quỹ Tương Trợ Taberd 76

-Biểu quyết CÔNG KHAI nghĩa là đăng trên Taberd.org toàn bộ danh sách những người bầu, ai bỏ phiếu chống, ai bỏ phiếu thuận, ai bỏ phiếu trắng một cách rõ ràng. Cách biểu quyết này được áp dụng cho :

                        Biểu quyết tu chính Bản Điều Lệ Quỹ Tương Trợ Taberd 76 (Điều 6.2.2)

                        Biểu quyết giải thể Quỹ Tương Trợ Taberd 76 (Điều 7.2.2)

                        Biểu quyết việc giải quyết tồn đọng trước khi giải thể (Điều 7.3.2)