Quỹ Tương Trợ
Điều lệ - Phụ lục D

PHỤ LỤC D

(Giải thích về cách đóng góp của các quỹ địa phương)

Công thức : ở thời điểm t, tồn quỹ (quy tất cả thành Dollar Mỹ) của 4 địa phương là M$US (Hoa Kỳ), C$US (Canada), E$US (Âu châu) và V$US (Việt Nam). Như vậy, tổng số tồn quỹ (Q$US) của Quỹ Tương Trợ Taberd 76 là :

Q  = M + C + E + V

Dự án cần T$US. Như vậy, các Thủ Quỹ địa phương sẽ đóng góp như sau :

T x (M  / Q) cho khu vực Hoa Kỳ

T x (C  / Q) cho khu vực Canada

T x (E  / Q) cho khu vực Châu Âu

T x (V  / Q) cho khu vực Việt Nam