Quỹ Tương Trợ
Điều lệ - Phụ lục B

PHỤ LỤC B

(Giải thích về Hệ Số Ưu Tiên trong Điều 2)

- Hệ số ưu tiên là tỉ lệ mức độ quan trọng của từng đề mục trên toàn bộ các mục đích chung của quỹ nhằm bảo đảm ngân sách của quỹ không phải chi quá nhiều cho bất kỳ một đề mục nào trong một tài khóa.

- Hệ số ưu tiên này có thể thay đổi khi có nhu cầu cấp bách, nhưng ngay sau đó thì Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 phải có biện pháp gây thêm quỹ để trả lại mức thiếu hụt trước khi quỹ tiến hành một dự án chi tiêu tiếp theo sau đó.