Quỹ Tương Trợ
Danh sách đóng góp
  Người đóng góp:  Ẩn danh
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Ẩn danh (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)465 CAD
Tổng cộng 465 CAD
10 tháng 04, 2017 Thu tiền đóng góp của Lê như Trầm và Phạm đình Nguyên, mỗi Be 2000000vnđ - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,000,000 DVN
13 tháng 12, 2015 Một Be nội đóng góp ủng hộ QTTT76 10.000.000 VNĐ - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)10,000,000 DVN
25 tháng 08, 2015 Nhận đóng góp từ Ngô kỳ Vinh 1.000.000 VNĐ. Xin cám ơn tấm lòng của bạn - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
08 tháng 02, 2015 Cô Như đóng góp 1000000 VNĐ ủng hộ QTTT76 - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
29 tháng 12, 2014 Thu từ Ngô xuân Thiện : 2.000.000 VND Thu từ Ngô kỳ Vinh : 1.000.000 VND Thu từ 1 Be không tên : 5.000.000 VND - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)8,000,000 DVN
25 tháng 05, 2014 Nhận đóng góp 1.000.000 VNĐ từ Be Dalat Ngô ký Vinh. Xin thay mặt QTT cám ơn sự chia sẽ của bạn Vinh. - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
25 tháng 05, 2014 Nhận đóng góp 1.000.000 VNĐ từ Be Sơn lai. Xin thay mặt QTT cám ơn sự chia sẽ này. - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
25 tháng 01, 2014 Thu từ 1 be úc (ẩn danh ) - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
05 tháng 01, 2014 Cô Như ủng hộ QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
10 tháng 12, 2013 Be Dalat Ngô kỳ Vinh đóng góp vô QTTT76 - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
07 tháng 11, 2013 Đóng góp cho QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)10,000,000 DVN
13 tháng 10, 2013 Be Dalat Ngô kỳ Vinh ủng hộ QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
12 tháng 05, 2013 Thu của Ngô kỳ Vinh số tiền 1000.000 VNĐ ủng hộ QTTT76 - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
08 tháng 08, 2012 Cô Lê thị Như ủng hộ QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
08 tháng 08, 2012 Thầy Nguyễn văn Phước ( Pháp ) ủng hộ QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)300,000 DVN
11 tháng 01, 2010 Đóng góp - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)10,450,000 DVN
Tổng cộng 52,750,000 DVN
11 tháng 02, 2015 Bạn Trần quốc Đạt ( Pháp ) đóng góp cho QTT. - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)300 EUR
Tổng cộng 300 EUR
30 tháng 03, 2015 Đóng góp vào QTT76 - Ẩn danh (TQ: Lý Hưng Ngọc)60 USD
01 tháng 02, 2015 Nhận đóng góp từ 2 Be ẩn danh - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000 USD
22 tháng 11, 2013 Vũ mạnh Đức đóng góp vào QTTT76. - Ẩn danh (TQ: Lý Hưng Ngọc)100 USD
14 tháng 05, 2013 Be Nguyễn Xuân Sơn Portland, Oregon, USA. Đóng góp vào QTTT76. - Ẩn danh (TQ: Lý Hưng Ngọc)200 USD
27 tháng 10, 2012 thu từ ngày họp mặt 20-10-2012̣danh sách đã có post trên sân trường - Ẩn danh (TQ: Lý Hưng Ngọc)1,960 USD
20 tháng 04, 2012 Đóng góp tự nguyện - Ẩn danh (TQ: Đinh Trọng Tín)150 USD
12 tháng 01, 2012 Đóng góp - Ẩn danh Orange County (TQ: Trần Văn Khoa)200 USD
17 tháng 10, 2011 Đóng góp - Ẩn danh San Jose (TQ: Trần Văn Khoa)200 USD
31 tháng 12, 2010 Đóng góp - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên)550 USD
05 tháng 11, 2010 Đóng góp - Ẩn danh (TQ: Trần Văn Khoa)200 USD
Tổng cộng 4,620 USD
  Người đóng góp:  Cao Đình Hưng
10 tháng 11, 2010 Đóng góp - Cao Đình Hưng (TQ: Trần Văn Khoa)80 USD
Tổng cộng 80 USD
  Người đóng góp:  Đặng Sĩ Bình
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Đặng Sĩ Bình (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
Tổng cộng 50 CAD
  Người đóng góp:  Đặng Vinh
20 tháng 11, 2016 Đóng góp QTT76 - Đặng Vinh (TQ: Lý Hưng Ngọc)200 USD
Tổng cộng 200 USD
  Người đóng góp:  Đình Chuẩn
22 tháng 07, 2012 Bảo trợ tiền mua hoa để viếng tang bố vợ của Trần văn Khoa - Đình Chuẩn (TQ: Đinh Trọng Tín)40 USD
Tổng cộng 40 USD
  Người đóng góp:  Hà Duy Bính
02 tháng 12, 2012 Ủng hộ QTTT76 - Hà Duy Bính (TQ: Lý Hưng Ngọc)50 USD
Tổng cộng 50 USD
  Người đóng góp:  Hà Gia Hòa
30 tháng 11, 2016 Đóng góp QTT76 - Hà Gia Hòa (TQ: Lý Hưng Ngọc)200 USD
20 tháng 04, 2012 Đóng góp tự nguyện - Hà Gia Hòa (TQ: Đinh Trọng Tín)200 USD
19 tháng 10, 2010 Đóng góp - Hà Gia Hòa (TQ: Trần Văn Khoa)200 USD
Tổng cộng 600 USD
  Người đóng góp:  Hồ Sĩ Thư Thiên
29 tháng 12, 2012 Ủng hộ QTTT76 - Hồ Sĩ Thư Thiên (TQ: Lý Hưng Ngọc)90 USD
Tổng cộng 90 USD
  Người đóng góp:  Hồ Tây Giang
12 tháng 01, 2010 Đóng góp - Hồ Tây Giang (TQ: Nguyễn Ngô Hùng)100 EUR
Tổng cộng 100 EUR
  Người đóng góp:  Lâm Quang Thanh
12 tháng 12, 2015 Đóng góp QTT76 - Lâm Quang Thanh (TQ: Lý Hưng Ngọc)450 USD
17 tháng 06, 2013 Đóng góp vào QTTT76 - Lâm Quang Thanh (TQ: Lý Hưng Ngọc)100 USD
Tổng cộng 550 USD
  Người đóng góp:  Lê Anh Dũng
29 tháng 12, 2012 Ủng hộ QTTT76 - Lê Anh Dũng (TQ: Lý Hưng Ngọc)60 USD
Tổng cộng 60 USD
  Người đóng góp:  Lê Cảnh Hưng
09 tháng 03, 2015 đóng góp vào QTT76 - Lê Cảnh Hưng (TQ: Lý Hưng Ngọc)80 USD
Tổng cộng 80 USD
  Người đóng góp:  Lê Đình Dũng
04 tháng 10, 2012 Đóng góp vào QTTT76 - Lê Đình Dũng (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
Tổng cộng 1,000,000 DVN
  Người đóng góp:  Lê Ngọc Lân
19 tháng 07, 2012 Bảo trợ tiền mua hoa để viếng tang bố vợ của Trần văn Khoa - Lê Ngọc Lân (TQ: Đinh Trọng Tín)100 USD
Tổng cộng 100 USD
  Người đóng góp:  Lê Như Quốc Khánh
12 tháng 01, 2010 Đóng góp - Lê Như Quốc Khánh (TQ: Nguyễn Ngô Hùng)120 EUR
Tổng cộng 120 EUR
  Người đóng góp:  Lê Như Trầm
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Lê Như Trầm (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)20 CAD
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Lê Như Trầm (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)150 CAD
Tổng cộng 170 CAD
  Người đóng góp:  Lê Thanh Cần
11 tháng 12, 2010 Đóng góp - Lê Thanh Cần (TQ: Trần Văn Khoa)20 USD
Tổng cộng 20 USD
  Người đóng góp:  Lê Xuân Việt
14 tháng 07, 2011 Đóng góp - Lê Xuân Việt (TQ: Phạm Đình Nguyên)500 USD
Tổng cộng 500 USD
  Người đóng góp:  Lương Trọng Cường
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Lương Trọng Cường (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)20 CAD
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Lương Trọng Cường (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)70 CAD
Tổng cộng 90 CAD
  Người đóng góp:  Lý Hữu Phước
13 tháng 07, 2012 Đóng góp cho QTT - Lý Hữu Phước (TQ: Phạm Đình Nguyên)100 AUD
11 tháng 01, 2010 Đóng góp - Lý Hữu Phước (TQ: Phạm Đình Nguyên)100 AUD
Tổng cộng 200 AUD
24 tháng 07, 2013 Đóng góp vào QTTT76. - Lý Hữu Phước (TQ: Lý Hưng Ngọc)100 USD
29 tháng 12, 2012 Ủng hộ QTTT76 - Lý Hữu Phước (TQ: Lý Hưng Ngọc)20 USD
Tổng cộng 120 USD
  Người đóng góp:  Lý Văn Quới
04 tháng 10, 2012 Đóng góp vào QTTT76 - Lý Văn Quới (TQ: Phạm Đình Nguyên)500,000 DVN
Tổng cộng 500,000 DVN
  Người đóng góp:  Nguyễn Chí Thanh
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Nguyễn Chí Thanh (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)20 CAD
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Nguyễn Chí Thanh (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
Tổng cộng 70 CAD
  Người đóng góp:  Nguyễn Duy Chiêu
10 tháng 12, 2010 Đóng góp - Nguyễn Duy Chiêu (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100 CAD
Tổng cộng 100 CAD
  Người đóng góp:  Nguyễn Minh Thành
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Nguyễn Minh Thành (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100 CAD
Tổng cộng 100 CAD
  Người đóng góp:  Nguyễn Ngô Hùng
11 tháng 01, 2010 Đóng góp - Nguyễn Ngô Hùng (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
Tổng cộng 1,000,000 DVN
12 tháng 01, 2010 Đóng góp - Nguyễn Ngô Hùng (TQ: Nguyễn Ngô Hùng)100 EUR
Tổng cộng 100 EUR
  Người đóng góp:  Nguyễn Phước Hải (Hà)
12 tháng 01, 2010 Đóng góp - Nguyễn Phước Hải (Hà) (TQ: Nguyễn Ngô Hùng)200 EUR
Tổng cộng 200 EUR
  Người đóng góp:  Nguyễn Quang Sơn
12 tháng 01, 2010 Đóng góp - Nguyễn Quang Sơn (TQ: Nguyễn Ngô Hùng)100 EUR
Tổng cộng 100 EUR
  Người đóng góp:  Nguyễn Quốc Bảo
16 tháng 12, 2017 Các bạn Taberd 76 đóng góp cho QTTT76 nhân dịp họp mặt Giáng Sinh. - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)500 CAD
18 tháng 11, 2017 Nhóm Taberd 76 đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)210 CAD
15 tháng 09, 2017 Tăng Kiên đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100 CAD
20 tháng 08, 2017 Nguyễn Văn Em & Nguyễn Minh Thành & Vũ Đình Phùng & Nguyễn Quốc Bảo đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)200 CAD
05 tháng 08, 2017 Trần Sư Tứ đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
30 tháng 12, 2016 Vũ Đình Phùng đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
27 tháng 09, 2015 Trần Sư Tứ đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
14 tháng 02, 2015 Trương Công Hòa đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100 CAD
14 tháng 02, 2015 Nguyễn Quốc Bảo đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100 CAD
14 tháng 02, 2015 Bạn của Lê Như Quốc Khánh đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)500 CAD
01 tháng 02, 2015 Nguyễn Văn Em đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100 CAD
28 tháng 12, 2014 Vũ Đình Phùng đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
28 tháng 12, 2014 CHS Taberd ẩn danh đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)20 CAD
18 tháng 08, 2013 Đóng góp cho QTTT76 của bạn Trương Công Hòa - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)150 CAD
09 tháng 08, 2013 Đóng góp cho QTTT76 của bạn Đặng Vinh - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)205 CAD
18 tháng 06, 2013 Đóng góp cho QTTT 76 của hai bạn Trần Sư Tứ ($50) và Vũ Đình Phùng ($50) - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100 CAD
09 tháng 06, 2013 Điều chỉnh lại vấn đề Chi & Thu với sự đồng ý của Trưởng Ban QTTT76 - Nguyễn Văn Em - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)500 CAD
03 tháng 03, 2013 Một mạnh thường quân ( Vô Danh) đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)500 CAD
30 tháng 11, 2012 Gia đình Taberd Montréal 76 đóng góp QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)250 CAD
17 tháng 11, 2012 Nguyễn Minh Thành đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100 CAD
03 tháng 11, 2012 Trần Sư Tứ đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100 CAD
21 tháng 10, 2012 Vũ Đình Phùng đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100 CAD
21 tháng 10, 2012 Nguyễn Quốc Bảo đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
14 tháng 10, 2012 Nguyễn Văn Em đóng góp cho QTTT 76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)200 CAD
22 tháng 06, 2012 Đóng góp cho QTTT76-CANADA - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)20 CAD
04 tháng 11, 2010 Đóng góp - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)85 CAD
Tổng cộng 4,440 CAD
  Người đóng góp:  Nguyễn Quốc Huy
11 tháng 01, 2010 Đóng góp - Nguyễn Quốc Huy (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
Tổng cộng 1,000,000 DVN
  Người đóng góp:  Nguyễn Tấn Tài
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Nguyễn Tấn Tài (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)20 CAD
17 tháng 11, 2010 Đóng góp - Nguyễn Tấn Tài (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
Tổng cộng 70 CAD
  Người đóng góp:  Nguyễn Thái Sơn
04 tháng 10, 2015 Đóng góp QTT76 - Nguyễn Thái Sơn (TQ: Lý Hưng Ngọc)120 USD
20 tháng 04, 2012 Đóng góp tự nguyện - Nguyễn Thái Sơn (TQ: Đinh Trọng Tín)200 USD
10 tháng 12, 2010 Theo ý - Nguyễn Thái Sơn (TQ: Trần Văn Khoa)220 USD
Tổng cộng 540 USD
  Người đóng góp:  Nguyễn Thanh Nguyên
04 tháng 10, 2015 Đóng góp QTT76 - Nguyễn Thanh Nguyên (TQ: Lý Hưng Ngọc)50 USD
30 tháng 07, 2012 Giúp tiền mua hoa đám tang bố vợ TV Khoa và giúp quỹ QTT - Nguyễn Thanh Nguyên (TQ: Đinh Trọng Tín)120 USD
Tổng cộng 170 USD
  Người đóng góp:  Nguyễn Tiến Đạt
20 tháng 10, 2010 Đóng góp - Nguyễn Tiến Đạt (TQ: Trần Văn Khoa)50 USD
Tổng cộng 50 USD
  Người đóng góp:  Nguyễn Văn Em
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Nguyễn Văn Em (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)20 CAD
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Nguyễn Văn Em (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
Tổng cộng 70 CAD
11 tháng 01, 2010 Đóng góp - Nguyễn Văn Em (TQ: Phạm Đình Nguyên)1,000,000 DVN
Tổng cộng 1,000,000 DVN
  Người đóng góp:  Phạm Đình Nguyên
11 tháng 09, 2017 Giáo Nguyên đóng góp cho QTT 200 USD ( 4.600.000 VNĐ ) ( vì Lê như Trầm cũng mới đóng 200 usd cho Mr Bean ) - Phạm Đình Nguyên (TQ: Phạm Đình Nguyên)4,600,000 DVN
20 tháng 12, 2016 Đóng góp vô QTT của PĐN - Phạm Đình Nguyên (TQ: Phạm Đình Nguyên)7,000,000 DVN
20 tháng 03, 2011 Đóng góp - Phạm Đình Nguyên (TQ: Phạm Đình Nguyên)264,000 DVN
21 tháng 11, 2010 Đóng góp - Phạm Đình Nguyên (TQ: Phạm Đình Nguyên)2,000,000 DVN
Tổng cộng 13,864,000 DVN
  Người đóng góp:  Tạ Hoàng Phú
25 tháng 08, 2012 Đóng góp tự nguyện giúp quỹ - Tạ Hoàng Phú (TQ: Đinh Trọng Tín)100 USD
Tổng cộng 100 USD
  Người đóng góp:  Tăng Kiên
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Tăng Kiên (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)20 CAD
Tổng cộng 20 CAD
  Người đóng góp:  Tập thễ
20 tháng 01, 2013 Chuyển từ tiệc tất niên mừng xuân Quý tỵ của các Be nội theo yêu cầu của bạn Cảnh - Tập thễ (TQ: Phạm Đình Nguyên)7,400,000 DVN
08 tháng 08, 2012 Tiền dư từ tổ chức tham dự Hội ngộ Lasan 2012 chuyển vào - Tập thễ (TQ: Phạm Đình Nguyên)2,700,000 DVN
Tổng cộng 10,100,000 DVN
01 tháng 12, 2017 Tổng số tiền thu được từ HN LASAN TABERD 76 , 21/10/2017,tại Orange County , CALIFORNIA . - Tập thễ (TQ: Lý Hưng Ngọc)4,350 USD
12 tháng 02, 2017 Đóng góp vào QTT76 - Tập thễ (TQ: Lý Hưng Ngọc)2,050 USD
18 tháng 12, 2016 Đóng góp cho QTT76 - Tập thễ (TQ: Lý Hưng Ngọc)460 USD
22 tháng 02, 2015 Đóng góp vào QTT76 trong ngày Họp Mặt Tất Niên 2014 và các Be từ phương xa gởi tới. - Tập thễ (TQ: Lý Hưng Ngọc)2,070 USD
03 tháng 11, 2013 Gởi tặng QTTT76 từ tiền lời bán áo thun có logo LASAN TABERD của nhóm làm áo. - Tập thễ (TQ: Lý Hưng Ngọc)471 USD
24 tháng 11, 2012 Ủng hộ QTTT76 - Tập thễ (TQ: Lý Hưng Ngọc)250 USD
12 tháng 01, 2012 Ăn Tết con Rồng và xổ số (TQ: Trần Văn Khoa)110 USD
08 tháng 08, 2011 Chuyển giao từ quỹ Hội Ngộ 2011 (TQ: Trần Văn Khoa)506 USD
11 tháng 05, 2011 Ăn tết nhớ QTT (TQ: Trần Văn Khoa)935 USD
07 tháng 05, 2011 Garage sale tại Hà Gia Hòa (TQ: Trần Văn Khoa)185 USD
Tổng cộng 11,387 USD
  Người đóng góp:  Thầy Trần Đạo
12 tháng 12, 2015 Đóng góp QTT76 - Thầy Trần Đạo (TQ: Lý Hưng Ngọc)100 USD
04 tháng 10, 2015 Đóng góp QTT76 - Thầy Trần Đạo (TQ: Lý Hưng Ngọc)100 USD
29 tháng 12, 2012 Ủng hộ QTTT76 - Thầy Trần Đạo (TQ: Lý Hưng Ngọc)300 USD
11 tháng 05, 2012 Đóng góp tự nguyện - Trần Đạo (TQ: Đinh Trọng Tín)300 USD
Tổng cộng 800 USD
  Người đóng góp:  Trần Hữu Tùng
23 tháng 02, 2015 Đóng góp vào QTT76 - Trần Hữu Tùng (TQ: Lý Hưng Ngọc)100 USD
08 tháng 06, 2014 Đóng góp QTT76 - Trần Hữu Tùng (TQ: Lý Hưng Ngọc)100 USD
03 tháng 06, 2013 đóng góp - Trần Hữu Tùng (TQ: Lý Hưng Ngọc)140 USD
Tổng cộng 340 USD
  Người đóng góp:  Trần Quốc Thắng
30 tháng 11, 2016 Đóng góp QTT76 - Trần Quốc Thắng (TQ: Lý Hưng Ngọc)200 USD
02 tháng 09, 2012 Đóng góp tự nguyện - Trần Quốc Thắng (TQ: Đinh Trọng Tín)200 USD
22 tháng 07, 2012 Bảo trợ tiền mua hoa để viếng tang bố vợ của Trần văn Khoa - Trần Quốc Thắng (TQ: Đinh Trọng Tín)60 USD
Tổng cộng 460 USD
  Người đóng góp:  Trần Sư Tứ
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Trần Sư Tứ (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)20 CAD
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Trần Sư Tứ (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
Tổng cộng 70 CAD
  Người đóng góp:  Trần Thanh Bảo
19 tháng 07, 2012 Bảo trợ tiền mua hoa để viếng tang bố vợ của Trần văn Khoa - Trần Thanh Bảo (TQ: Đinh Trọng Tín)20 USD
Tổng cộng 20 USD
  Người đóng góp:  Trần Văn Khoa
29 tháng 02, 2016 Đóng góp QTT76 - Trần Văn Khoa (TQ: Lý Hưng Ngọc)50 USD
11 tháng 05, 2014 Đóng góp vào QTT76. - Trần Văn Khoa (TQ: Lý Hưng Ngọc)40 USD
11 tháng 12, 2010 Đóng góp - Trần Văn Khoa (TQ: Trần Văn Khoa)40 USD
11 tháng 12, 2010 Đóng góp - Trần Văn Khoa (TQ: Trần Văn Khoa)10 USD
10 tháng 11, 2010 Đóng góp - Trần Văn Khoa (TQ: Trần Văn Khoa)30 USD
Tổng cộng 170 USD
  Người đóng góp:  Trương Chức Kiệt
19 tháng 11, 2010 Đóng góp - Trương Chức Kiệt (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)100 CAD
Tổng cộng 100 CAD
  Người đóng góp:  Ung Kim Long
09 tháng 03, 2015 Đóng góp vào QTT76 - Ung Kim Long (TQ: Lý Hưng Ngọc)100 USD
Tổng cộng 100 USD
  Người đóng góp:  Võ Kim Phụng
03 tháng 06, 2013 đóng góp - Võ Kim Phụng (TQ: Lý Hưng Ngọc)30 USD
Tổng cộng 30 USD
  Người đóng góp:  Vũ Anh Quân
04 tháng 10, 2015 Đóng góp QTT76 - Vũ Anh Quân (TQ: Lý Hưng Ngọc)100 USD
Tổng cộng 100 USD
  Người đóng góp:  Vũ Đình Phùng
16 tháng 11, 2010 Đóng góp - Vũ Đình Phùng (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
Tổng cộng 50 CAD
  Người đóng góp:  Vũ Hoàng Dương
21 tháng 04, 2011 Đóng góp - Vũ Hoàng Dương (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)20 CAD
18 tháng 12, 2010 Đóng góp - Vũ Hoàng Dương (TQ: Nguyễn Quốc Bảo)50 CAD
Tổng cộng 70 CAD