Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Ung Kim Long

Niên học: 1963-1973
64-65
64-65 lớp 11e 2
hàng 5 vị trí 3
67-68
67-68 lớp 8e 6
hàng 4 vị trí 6
68-69
68-69 lớp nhat 7
hàng 4 vị trí 3
70-71
70-71 lớp 7-1
hàng 5 vị trí 9
71-72
71-72 lớp 8-1
hàng 5 vị trí 10
72-73
72-73 lớp 9-2
hàng 3 vị trí 5
Hiện nay
E-maillongoanh@aol.com
Địa chỉVirginia
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/03/2015