Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Xuân Việt

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 8e 5
hàng 5 vị trí 4
silh
68-69 lớp nhat 7
hàng 2 vị trí 6
silh
70-71 lớp 7-5
hàng 3 vị trí 5
silh
71-72 lớp 8-3
hàng 3 vị trí 4
silh
72-73 lớp 9-7
hàng 1 vị trí 10
silh
73-74 lớp 10-B6
hàng 5 vị trí 10
Hiện nay
E-mailvietlemd@sbcglobal.net
Địa chỉCA
USA
  Vài dòng
Lê Xuân Việt và các bạn
San Jose, 14-15 tháng 8 năm 2010 -
reunion/sanjose_14082010_2.jpg
Chu Văn Thủy, Nghiêm Quốc Việt, Võ Long Hải, Lê Xuân Việt, Lê Thanh Cần
reunion/sanjose_14082010_3.jpg
Nghiêm Quốc Việt, Lê Xuân Việt, Võ Long Hải, Lê Thanh Cần, Chu Văn Thủy
reunion/sanjose_15082010.jpg
Chu Văn Thủy, Nguyễn Đình Biên, Lê Thanh Cần, Lê Xuân Việt, Võ Long Hải, Nghiêm Quốc Việt

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 1) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_08.jpg
Lê Xuân Việt, Hoàng Trọng Bách, Hoàng Trọng Thụy và Vợ, thân hữu
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_14.jpg
Lê Xuân Việt
Cập nhật: 04/12/2011