Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Quốc Thắng

Niên học: 1970-1976
silh
67-68 lớp ba A
hàng 6 vị trí 3
silh
68-69 lớp nhi 10
hàng 5 vị trí 2
silh
70-71 lớp 6-2
hàng 5 vị trí 10
silh
71-72 lớp 7-3
hàng 5 vị trí 3
silh
72-73 lớp 8-1
hàng 3 vị trí 5
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 2 vị trí 3
+ 74-75 Lop 11B1
+ 75-76 Lop 12C1
Hiện nay
E-mailtranquocthang.wp@gmail.com
Địa chỉ16480 Field Street
Victorville, CA 92395
USA
  Vài dòng
Trần Quốc Thắng và các bạn
Cali, 5 tháng 6 năm 2010 -
reunion/cali_05062010.jpg
Lê Ngọc Lân, Cao Đình Hưng, Lê Trí Dũng, Nguyễn Hoàng Long,
Vũ Anh Quân, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thái Phương, và Trần Quốc Thắng.

Sài Gòn, 4 tháng 7 năm 2010 - các bạn viếng Châu Thiên Bửu lần cuối cùng
tst_img/cali_10072010_ctb.jpg
Các bạn Taberd 76 Cali dự thánh lễ cầu nguyện cho Châu Thiên Bửu
Lý Đức Thắng, Trần Quốc Thắng, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy,
Vũ Anh Quân, Đỗ Bá Cảnh, Đình Chuẩn, Nguyễn Thanh Nguyên,
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Hà Gia Hòa

Cali, 10 tháng 7 năm 2010 - đón Đỗ Bá Cảnh
tst_img/cali_10072010_2.jpg
Cao Đình Hưng, Lê Trí Dũng, Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng
tst_img/cali_10072010_6.jpg
Đứng: Cao Đình Hưng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Dương Quang Khải, Chu Văn Thủy, Vũ Anh Quân, Đình Chuẩn
Ngồi: ..., Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng
tst_img/cali_10072010_7.jpg
Đứng: Dương Quang Khải, Nguyễn Thanh Nguyên, Cao Đình Hưng, Vũ Anh Quân,
Nghiêm Quốc Việt, Đình Chuẩn
Ngồi: ..., Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng,
Cập nhật: 24/03/2015