Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Long Nhi

Niên học: 1965-1976
silh
67-68 lớp 9e 4
hàng 3 vị trí 5
silh
68-69 lớp nhi 1
hàng 3 vị trí 1
silh
70-71 lớp 6-3
hàng 5 vị trí 3
silh
71-72 lớp 7-4
hàng 4 vị trí 10
silh
72-73 lớp 8-4
hàng 3 vị trí 2
silh
73-74 lớp 9-8
hàng 3 vị trí 3
+ 65-66 11eme-6
+ 66-67 10eme-3
+ 74-75 11B5
+ 75-76 12CP2
Hiện nay
E-mailmtln321lct@gmail.com
Trang webhttps://m.facebook.com/tran.longnhi?ref=bookmarks
Địa chỉViệt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/01/2016