Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Hữu Đạt

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 4
hàng 2 vị trí 9
silh
68-69 lớp tu 4
hàng 3 vị trí 7
silh
70-71 lớp 4-3
hàng 2 vị trí 11
silh
71-72 lớp 5-5
hàng 1 vị trí 5
silh
72-73 lớp 6-7
hàng 2 vị trí 4
silh
73-74 lớp 7-7
hàng 2 vị trí 10
Hiện nay
E-maildattcc@yahoo.com
Địa chỉVirginia
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010