Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Tiến Đạt

Niên học: 19-19
silh
64-65 lớp 11e 5
hàng 3 vị trí 7
silh
67-68 lớp 8e 4
hàng 4 vị trí 4
silh
68-69 lớp nhat 3
hàng 2 vị trí 6
silh
71-72 lớp 8-4
hàng 2 vị trí 2
silh
72-73 lớp 9-6
hàng 2 vị trí 5
silh
73-74 lớp 10-B6
hàng 3 vị trí 4
Hiện nay
E-maildavenguyen1958@yahoo.com
Địa chỉWestminster, CA
USA
  Vài dòng
Nguyễn Tiến Đạt và các bạn
Orange County, 27 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải và các bạn Taberd 76
reunion/cali_27062010_1.jpg
Nguyễn Tiến Đạt, Võ Long Hải, Cao Đình HưngPhạm Đình Nguyên
reunion/cali_27062010_8.jpg
Bạch Thái Vương, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy, Trần Văn Khoa,
Dương Quang Khải, Phạm Đình NguyênNguyễn Tiến Đạt
tst_img/cali_27062010_11.jpg
Bạch Thái Vương, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy, Dương Quang Khải,
Trần Văn Khoa, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Tiến Đạt

Cali, 27 tháng 12 năm 2010 - Nhà hàng Kim
reunion/oc_27122010_1.jpg
Dương Quang Khải, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nguyên, Nghiêm Quốc Việt, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Cao Đình Hưng
reunion/oc_27122010_2.jpg
Lê Thanh Cần, Nguyễn Duy Chiêu, Nghiêm Quốc Việt, Trần Văn Khoa,
Dương Quang Khải, Đinh Trọng Tín, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt, Cao Đình Hưng, Nguyễn Thanh Nguyên
Cập nhật: 24/04/2013