Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Ngọc Huy

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 4
hàng 1 vị trí 3
silh
68-69 lớp tu 10
hàng 5 vị trí 10
silh
70-71 lớp 4-10
hàng 2 vị trí 1
silh
71-72 lớp 5-10
hàng 2 vị trí 7
silh
72-73 lớp 6-12
hàng 4 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-12
hàng 4 vị trí 10
+ 74-75 9P1
+ 75-76 Cô Giang
Hiện nay
E-mailhuy_nguyen@yahoo.com
Địa chỉSan Jose, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012