Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lý Thành Tâm

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 6
hàng 2 vị trí 4
silh
68-69 lớp tu 4
hàng 4 vị trí 7
silh
70-71 lớp 4-4
hàng 1 vị trí 7
silh
71-72 lớp 5-1
hàng 2 vị trí 1
silh
72-73 lớp 6-3
hàng 3 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-3
hàng 2 vị trí 11
Hiện nay
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012