Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Cổ Quốc Hùng

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 1
hàng 2 vị trí 4
silh
68-69 lớp tu 10
hàng 4 vị trí 11
silh
70-71 lớp 4-3
hàng 4 vị trí 5
silh
71-72 lớp 5-2
hàng 3 vị trí 10
silh
72-73 lớp 6-4
hàng 4 vị trí 7
silh
73-74 lớp 7-4
hàng 4 vị trí 6
+ 74-75 9P1
+ 75-76 Cô Giang
Hiện nay
E-mailcohunq@yahoo.com
Địa chỉDallas, TX
USA
  Vài dòng
Cổ Quốc Hùng và các bạn
Hội Ngộ Taberd 79 tại Washington DC 2-3 tháng 8, 2013 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2013/tb_79_12.jpg
Đứng: Nguyễn Thế Bình Trị, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Hoài Bảo, Cổ Quốc Hùng, Tạ Quốc Dũng, Lê Xuân Tùng,
Nguyễn Thiện Nhơn, Nguyễn Thới, Đặng Sĩ Bình, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Trí Tài, Tăng Hữu Tâm, Hà Phi Hùng

Ngồi: Trần Anh Vũ, Nguyễn Thành Danh, Huỳnh Quốc Dũng, Hồng Diêm Lân, Trần Tiến Quang
Lý Phúc Hải, Trần Văn Khoan, Dương Xuân Vọng, Trần Quốc Khánh

Hội Ngộ Taberd 79 tại Washington DC 2-3 tháng 8, 2013 (phần 2) -
tb79/hoi_ngo_2013/tb_79_17.jpg
Ngồi: Hồng Diêm Lân, Lý Phúc Hải, Lê Hoài Bảo, Cổ Quốc Hùng, Nguyễn Trí Tài,
Dương Xuân Vọng, Nguyễn Thế Bình Trị, Trần Tiến Quang, Tạ Quốc Dũng

Đứng: Trần Vũ Tuấn Anh, Trần Quốc Khánh, Huỳnh Quốc Dũng, Lê Xuân Tùng, Nguyễn Thiện Nhơn,
Nguyễn Minh Tuấn, Hà Phi Hùng, Huỳnh Ngọc Hải, Nguyễn Bửu Lộc, Nguyễn Thành Danh
Cập nhật: 10/06/2012