Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
ĐMCS = Đợi Mùa Cá Sống
  (5 trả lời)
  Next
# 8323
  10 tháng 05, 2016 05:04  Lý Hữu Phước viết

Viết tặng một bạn Taberd76 về Việt nam sống hai năm, thất vọng và sắp trở về Hoa Kỳ…

 

Hai năm Xuân Thiện từ quan,

Đi tìm nguồn cội lang thang trở về

Ngày đi một dạ thương quê

Ngày về thất vọng, ê chề xứ tôi !

 

Ngàn trùng kỷ niệm xa xôi,

Quê hương chốn cũ một hồi ấu thơ!

Biển đông cá chết từng giờ,

Nhân tình thế thái còn mơ lối về ?

 

(ĐMCS = Đợi Mùa Cá Sống – LHP)

# 8324
  11 tháng 05, 2016 09:16  Of Man And Fish viết,  
 Cảm tưởng đọc “thiên gia thi”

Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp,

Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông;

Nay ở trong thơ nên có thép,

Nhà thơ cũng phải biết xung phong.


Khán “thiên gia thi” hữu cảm


Cổ thi thiên ái thiên nhiên mỹ

Sơn thủy yên hoa tuyết nguyệt phong

Hiện đại thi trung ưng hữu thiết

Thi gia dã yếu hội xung phong

 

看千家詩有感

古詩偏愛天然美,
山水煙花雪月風。
現代詩中應有鐵,
詩家也要會衝鋒。

(Nguồn Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000)

Thiên gia thi: tập thơ của "nghìn nhà thơ". Ở Trung Quốc có hai tuyển tập thơ Đường - Tống được mang tên Thiên gia thi. Tập đầu do Lưu Khắc Trang đời Tống tuyển chọn, lấy tên Đường Tống thiên gia thi tuyển, tập sau do Tạ Phương Đắc cuối đời Tống tuyển lại tập trước, gọi là Thiên gia thi.

 
*****************************************************************

Các vua Hùng đã có công dựng nước
Chúng ta phải cùng nhau giữ nước


Xưa nay cá vẫn sống trong nước
Đang bơi mạnh giỏi chuyển sang từ trần


Nên ở trong thơ nay có cá
Thi nhân nho xổ tiếng Đù Me
# 8325
  11 tháng 05, 2016 11:33  Lee Po viết,  
 Mày đúng là sống lộn thế kỷ . Trở lai vài thế kỷ trưóc chắc mày là Lý Bạch !!
# 8326
  11 tháng 05, 2016 11:46  Juc Lean viết,  
Đọc Thơ mày sáng tác hiểu chết liền !!
# 8328
  11 tháng 05, 2016 22:05  Trính-tã Vê Xê viết,  

Dzăn thơ thì không bằng anh Lý, tớ chỉ có mấy cái hình gởi anh.


# 8331
  12 tháng 05, 2016 21:22  Wê Hương viết,  

Bán H2O