Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Ngọc Cường

Niên học: 1972-1976
silh
70-71 lớp 2-2
hàng 5 vị trí 2
silh
71-72 lớp 3-2
hàng 5 vị trí 10
silh
72-73 lớp 2-15
hàng 1 vị trí 2
silh
72-73 lớp 4-8
hàng 4 vị trí 1
silh
73-74 lớp 5-8
hàng 5 vị trí 5
Hiện nay
E-mailtran.kcn@gmail.com
Địa chỉCanada
  Vài dòng
Cập nhật: 28/09/2012