Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Minh Đức

Niên học: 19-19
silh
64-65 lớp 11e 5
hàng 5 vị trí 4
silh
67-68 lớp nhi A
hàng 1 vị trí 2
silh
68-69 lớp nhat 10
hàng 5 vị trí 5
silh
70-71 lớp 7-2
hàng 2 vị trí 12
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 1 vị trí 11
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 1 vị trí 7
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 2 vị trí 1
+ 75-76 Taberd + Vo Truong Toan + BTX
Hiện nay
E-mailmdtran@laposte.net
Địa chỉYvelines
France
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012