Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Đình Đại

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 7
hàng 1 vị trí 7
silh
70-71 lớp 4-1
hàng 1 vị trí 8
silh
71-72 lớp 5-5
hàng 1 vị trí 10
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 3 vị trí 7
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 2 vị trí 14
Hiện nay
E-maildai_taberd99@yahoo.com
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 28/04/2012