Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Đặng Đức

Niên học: 1969-1975
silh
67-68 lớp 10e 3
hàng 3 vị trí 3
silh
68-69 lớp ba 8
hàng 4 vị trí 11
silh
70-71 lớp 5-7
hàng 4 vị trí 7
silh
71-72 lớp 6-1
hàng 4 vị trí 10
silh
72-73 lớp 7-1
hàng 3 vị trí 4
silh
73-74 lớp 8-2
hàng 5 vị trí 4
Hiện nay
E-maildbuckius@yahoo.com
Công việca 2tech slave
Địa chỉSan Jose, CA
USA
  Vài dòng
74-75: 9-2
75-78: Lincoln High, San Francisco
Cập nhật: 03/01/2012