Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Tôn Thất Hiệu

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 10e 3
hàng 5 vị trí 4
silh
68-69 lớp ba 6
hàng 4 vị trí 4
silh
70-71 lớp 5-8
hàng 5 vị trí 7
silh
71-72 lớp 6-4
hàng 5 vị trí 8
silh
72-73 lớp 7-5
hàng 5 vị trí 3
silh
73-74 lớp 8-10
hàng 6 vị trí 6
Hiện nay
E-mailwaterpower35@yahoo.com
Địa chỉSan Gabriel, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012