Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Thái Phi Giao

Niên học: 19-1975
silh
67-68 lớp 9e 1
hàng 2 vị trí 6
silh
68-69 lớp nhi 2
hàng 3 vị trí 4
silh
70-71 lớp 6-3
hàng 5 vị trí 4
silh
71-72 lớp 7-4
hàng 3 vị trí 12
silh
72-73 lớp 8-6
hàng 3 vị trí 7
silh
73-74 lớp 9-6
hàng 5 vị trí 2
+ 75-76 Lop 9-6
Hiện nay
Tên hiện nayGiao Thai
E-mailgiao.th10@ymail.com
Địa chỉ11410 Shoal Creek Dr
Pearland, TX 77584
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 21/04/2014